دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی پزشکی هسته ای
 
 
پزشکی هسته ای
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
180000
30
آقای حجازی
روشهاي پزشكي هستته اي
350000
40
دکتر منتظرابدی
فیزیک تشعشع وموادراديواكتيو
180000
30
دکتر عباس زاده
آناتومي
350000
40
دکتر منتظرابدی
راديوبيولوژي وحفاظت پرتوها
100000
20
آقاي شهیدزاده
شناخت دستگاههاي پزشكي
180000
30
آقای راستکار
فیزیولوژِی
210000
30
دکتر منتظرابدی
فیزیک عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
پنج فقره چک به مبلغ 200000 تومان
445000
1445000
1550000
220
         
Test cable channels Graduate Department of Health