دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی رادیولوژی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
700000
25
دکتر رستمی
فيزيك پرتوها
700000
25
دکتر رستمی
رادیوگرافی
600000
30
دکتر مرادی
آناتومی رادیوگرافیک
700000
20
دکتر رستمی
اصول تاریکخانه
500000
40
استاد شهید زاده
فیزیک عمومی
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
3510000
190
Test cable channels Graduate Department of Health