دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی ریاضی
 
 
ریاضی
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
240000
40
آقاي شهیدزاده
ریاضی عمومی
160000
40
آقاي شهیدزاده
هندسه
320000
40
دکترنوریان
امارواحتمالات
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
دو فقره چک به مبلغ 200000 تومان
248000
6480000
720000
120
         

Test cable channels Graduate Department of Health