مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی ریاضی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
ریاضی عمومی
 
500000
هندسه
 
آمارواحتمالات
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health