.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی ریاضی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
ریاضی عمومی
 
500000
هندسه
 
آمارواحتمالات
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health