انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
HSE رشته کارشناسی ارشد
 
   

راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات: تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:87 نام رشته: HSE
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
منابع معرفی شده از وزارت بهداشت
50
استاد شریفی
بهداشت حرفه ای
آلودگی هوا+موادزائد
40
استاد منصوریان
آلودگی های محیط زیست
کاروسکی-ری اسفهل
20
استاد صادقی
ایمنی
جاسپی+تئوری تاعمل
40
استاد صادقی فرد
مبانی مدیریت
آمار احتمالات بهبودیان
30
استاد شهیدزاده
ریاضیات آماری

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد HSE سال 96-95 

بهداشت حرفه اي: عوامل فيزيكي محيط كار(صدا و ارتعاش – روشنایی –  شرایط جوی محیط کار – پرتوها)
آلودگي هاي محيط زيست: كليات – ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي - ويژگي ها، اثرات و منابع آلودگي هوا
مباني مديريت: مديريت و سوابق تاريخي – مكاتب و نظريه هاي مديريت – برنامه ريزي – هدفگذاري – تصميم گيري – سازماندهي – هماهنگي – ارتباطات تا سر انگيزش – كليات مديريت شامل : ( سه رفرنس – از تئوري تا عمل – مباني مديريت و رفتار سازماني مي باشد )
رياضيات آماري: كل مباحث
زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

بهداشت حرفه اي: عوامل شيميايي محيط كار- تهویه
آلودگي هاي محيط زيست: روشهاي جمع آوري  حمل ونقل - نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي هوا
مباني مديريت: : (انگيزش – رهبري – كنترل – مديريت تغيير – نظام هاي اطلاعات مديريت – پژوهش عمليات) 
رياضيات آماري: كل مباحث
زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

بهداشت حرفه اي: ارگونومي – ايمني كار
آلودگي هاي محيط زيست: دفن بهداشتي- پردازش و بازيافت - هواشناسي و آلودگي هوا
مباني مديريت: نظارت و كنترل- مكتب سيستم هاي اجتماعي
زبان عمومی

 

آزمون سوم
95/10/17

آلودگي هاي محيط زيست: زباله سوزها- مواد زائد خطرناك
انتشار آلاينده ها در اتمسفر و مدلهاي بررسي غلظت آلودگي هوا – روش هاي كنترل گازها و ذرات اوليه
ايمني: ايمني-  بيماري هاي ناشي از كار و سم شناسي
مباني مديريت:  مدیریت منابع انسانی -
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health