مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
HSE بسته های آموزشی کارشناسی ارشد
   
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
بهداشت حرفه ای
 
بهداشت محیط
 
ایمنی
 
 
 
 
  کلیات بهداشت  
   
   

 

 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
ریاضی  
آمار  
بهداشت محیط کار  
ایمنی محیط کار  
اقتصاد مهندسی (شامل کتاب می باشد)  
مهندسی محیط زیست  
  مدیریت محیط زیست