مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
HSE بسته های آموزشی کارشناسی ارشد
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
900000
بهداشت حرفه ای
 
بهداشت محیط
 
ایمنی
 
مبانی مدیریت
 
آمار
 
مبانی اپیدمیولوژی
 
  کلیات بهداشت  
 
زبان عمومی
 
   

 

 
 
HSE ایمنی صنعتی با گرایش
 
 
مشخصات بسته آموزشی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
ریاضی  
آمار  
بهداشت محیط کار  
ایمنی محیط کار  
مهندسی محیط زیست  
  مدیریت محیط زیست