مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای پرستاری
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای پرستاری سال  97-96

 

نظریه هاو کاربرد آن در پرستاری: فلسفه، مسائل واژه شناسی، مدلهای پنداشتی، تئوری و انواع آن
اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری: تدريس موضوع هاي باليني وعملی -یادگیری ومکاتب مربوطه -سطوح شناختی ویادگیری بلوم
اصول ونظریه های مدیریت وکاربرد آن درپرستاری: نظریه های سازمان و مديريت، برنامه ريزي ، هدف و هدفگذاري، «استراتژي» و خط مشي- تصميم گيري - مباني سازماندهي پرستاری -تفويض اختيار و عدم تمركز- هماهنگي
آمار: توزیع و بیان آن توصیف عددی نتیجه مشاهدات احتمال – توزیع نرمال وکاربردها

روش تحقیق در پرستاری: تحقیق و مفاهیم پژوهش-انتخاب ،تدوین و بیان مسئله -جمع آوری داده ها

 

آزمون اول
96/09/10   

 

نظریه هاو کاربرد آن در پرستاری: راههای گسترش تئوری، دیسیپلین پرستاری، دانستن و درک پرستاری به عنوان دانشمندان
اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری: پرورش مهارت حل مشكلات باليني –آموزش بر مبناي طرح وحل مساله  –pbl ارزيابي برنامه هاي آموزشي
اصول ونظریه های مدیریت وکاربرد آن درپرستاری:  صف و ستاد– ارتباطات درپرستاری-کنترل هزینه - وظيفه كنترل- فرهنگ سازمانی - مديريت بهره وري پرستاردر سازمان - فنون كنترل
آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس دوطرفه وسه طرفه – بستگی بین صفات

روش تحقیق در پرستاری: تدوین پرسش وپرسشنامه-جامعه پژوهش- روش های نمونه گیری

 

آزمون دوم
96/10/08

 

نظریه هاو کاربرد آن در پرستاری: ارزشیابی تئوریها، پیشگامان تئوریهای پرستاری ، واقعیت یا سراب ، مددجویان پرستاری
اصول و نظریه های آموزش  و کاربرد آن در پرستاری: كليات آموزش پرستاری و فرايند آموزشي، تهيه مطالب آموزشي و استفاده از وسايل كمك آموزشي- ارائه مقاله در يك مجمع علمي- سخنراني - شیوه های تدریس
اصول ونظریه های مدیریت وکاربرد آن درپرستاری: انگيزش- رهبري درپرستاری - بهبود سازمان و مديريت تغيير
آمار: ضریب وحالات همبستگی ، رگرسیون
روش تحقیق در پرستاری : روایی وپایایی -انواع مطالعه -انواع طرحهای تحقیقاتی و پژوهش

 

آزمون سوم
96/11/13

 

نظریه هاو کاربرد آن در پرستاری: روابط متقابل انسان – محیط، در باب تعامل، درمانگریهای پرستاری ، نظریه پردازان
اصول و نظریه های آموزش  و کاربرد آن در پرستاری: روشهاي ارزيابي وارزشیابی آموزش پرستاری –طراحی سوال وآزمون–پژوهش هاي باليني -  رعايت مسائل اخلاقي و انساني در تحقيق
اصول ونظریه های مدیریت وکاربرد آن درپرستاری: مدیریت منابع انسانی پرستاری-حاکمیت بالینی- نظامهاي اطلاعات مديريت- پژوهش عمليات-خلاقیت ونوآوری
آمار: آزمونهای پارامتری وغیرپارامتری–نمونه گیری وحجم نمونه
روش تحقیق در پرستاری : متغیرهای پژوهش - مقایسه وارتباط بین عوامل ومطالعات مختلف باهم   -آزمایش میدانی و طرحهای درون آزمودنیها

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health