مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
داخلی جراحی
 
بیوشیمی
 
850000
فیزیک پزشکی
 
فارماکولوژی
 
فیزیولوژی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health