مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آمار حیاتی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:110 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:210 نام رشته:آمارحیاتی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
بهبودیان و بازرگان
20
استاد نوریان
روشهاي آماري 
توماس
10
استاد شهیدزاده
ریاضیات عمومی
بهبودیان,حمیدی و وحیدی
20
استاد نوریان
آمار واحتمالات رياضي
عمیدی
20
استاد نوریان
نمونه برداری

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد آمار حياتي  سال 97-96

روشهاي آماري: اماره هاي ترتيبي و كاربرد آنها در آمار ناپارامتري – آماره هاي رتبه اي – پردازش خط مستقيم كمترين توان هاي دوم – روش ماتريسي تجزيه و تحليل رگرسيون خطي- آزمايش هاي تطبيقي ساده- آزمايش هاي تك عاملي (تحليل واريانس) – مطالبي بيشتر درباره آزمايش هاي تك عاملي – (بهبودنيا - بازرگان)
آمار و احتمالات رياضي: تهيه و تنظيم داده ها – قوانين شانس يا احتمال – بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان

 

آزمون اول
96/8/26   

روشهاي آماري: آزمون هاي ناپارامتري با نمونه اي از دو تائي ها – همبستگي دو متغيير تصادفي-رگرسيون چندگانه – بررسي مانده ها – بلوك هاي تصادفي شده، مربعهاي لاتين و طرح هاي وابسته – طرح هاي بلوكي ناكامل – مباني طرح هاي عاملي – (بهبودنيا - بازرگان)
آمار و احتمالات رياضي: متغير تصادفي، تابع توزيع، تابع چگالي – اميد رياضي يك متغيير تصادفي و كاربرد آن -مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان

 

آزمون دوم
96/10/08

 

روشهاي آماري: دوها و كاربرد آنها در آمار ناپارامتري – مدل پيچيده تر – گزينش بهترين معادله رگرسيون – طرح عاملي – مخلوط كردن در عاملي – طرح هاي عاملي كسري دو سطحي – طرح هاي آشياني يا سلسله مراتبي –(بهبودنيا - بازرگان)
آمار و احتمالات رياضي: انواع توزيع هاي آماري – نتيجه گيري آماري – نتيجه گيري آماري براي پارامترهاي توزيع نرمال و پارامتر نسبت- جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره
نمونه برداري: نمونه گيري تصادفي ساده – نمونه گيري با احتمال متغير – نمونه گيري تصادفي با طبقه بندي
زبان

 

آزمون سوم
96/11/13

روشهاي آماري: آزمون هاي خوبي برازندگي توزيع -انواع جدول هاي آماري-آزمايشهاي چند عاملي با محدوديتهاي تصادفي كردن – تحليل رگرسيوني – روشهاي رويه پاسخ و طرح ها – تحليل كوواريانس -(بهبودنيا - بازرگان)
آمار و احتمالات رياضي: ضريب همبستگي و خط برگشت – آزمون مكدل هاي احتمال به كمك توزيع X2 انتگرال- کاربردهای انتگرال
نمونه برداري: نمونه گيري خوشه اي – برآوردكننده هاي نسبتي – برآورد رگرسيوني – نمونه گيري سيستماتيك
زبان

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/17

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/15

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health