انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآموزش بهداشت
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آموزش بهداشت
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:185 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:347 نام رشته:آموزش بهداشت
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
- راماندچارندرال - پارک
45
استاد عباسی کیا
بهداشت عمومي
توسلی
30
استاد خدایاری
جامعه شناسي
هیلگارد
30
استاد توکلی
روانشناسي عمومي
استاد عباسی کیا
آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسی آموزش بهداشت سال 97-96 

آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی:  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت-مدل های برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- مدل اعتقادی بهداشتی- مدل فرانظری- تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده- تئوری های استرس و سازگاری-تئوری شناختی اجتماعی- بازاریابی اجتماعی-انتشار نوآوری ها-مدل آموزش بزرگسالان فریر-نظریه های تکاملی و پایه- ارتقاء سلامت از نمایی نزدیکتر
روانشناسی: ماهیت روانشناسی-مبانی زیست شناختی-رشد روانی- فرایندهای حسی-ادراک-هشیاری
بهداشت عمومی: سلامت و بیماری-مراقبت های بهداشتی اوّلیه-نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت-آموزش بهداشت و ارتقای سلامت-ارتباط بهداشتی-مشاوره سلامت-کلیّات بهداشت محیط-بهداشت آب-فاضلاب و مسائل مربوط به آن-مدیریت زباله های شهری-آلودگی هوا و اثرات آن-آلودگی صوتی-عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آنها-بهداشت دهان و دندان
جامعه شناسی: کلیات و مفاهیم-تاریخچه جامعه شناسی و تفکرات اجتماعی-جامعه شناسی و سایر رشته های علوم انسانی-روش تحقیق در جامعه شناسی-فرهنگ-گروه های اجتماعی-ارزشها،هنجارها و کنترل اجتماعی-نهادهای اجتماعی-نهاد خانواده و خویشاوندی
زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/8/26   

آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی: مهارتهای آموزشی و پرورشی/مبانی نظری یادگیری- مبانی نظری تدریس- ارتباط و نقش آن در فرایند آموزش- مدیریت کلاس درس-هدف های آموزشی و منابع تعیین آن ها-طراحی آموزشی و مراحل تحلیل و تنظیم آن-روش تنظیم برنامه های درسی-روشهای تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم-روشهای تدریس مبتنی بر تعامل- روش های تدریس مسئله محور- روشهای آموزش انفرادی
روانشناسی:  یادگیری و شرطی سازی- حافظه- زبان و ارتباط- انگیزه‌های بنیادی-هیجان
بهداشت عمومی: مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی-مبانی و اصول اپیدمیولوژی-نظام مراقبت و گزارش دهی-مراقبت بیماری ها-وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور-طراحی یک مطالعۀ مشاهده ای-اپیدمیولوژی و کنترل سل-واکسیناسیون
جامعه شناسی: مبانی/موقعیت،نقش و پایگاه اجتماع-طبقات و قشربندی اجتماعی-تغییرات اجتماعی-اثبات گرایی
زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی: تکنولوژی آموزشی/ طراحی  آموزشی-ارتباط در آموزش-مواد و وسایل آموزشی-رسانه های آموزشی غیر نورتاب- رسانه های آموزشی نورتاب ساکن-رسانه های آموزشی نورتاب متحرک- عکاسی-تجهیزات شنیداری
روانشناسی: تفاوتهای فردی-شخصیت-فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار- روانشناسی نابهنجاری
بهداشت عمومی: اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی-اپیدمیولوژی و کنترل هاری-اپیدمیولوژی و کنترل جذام-اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت-اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا-اپیدمیولوژی و کنترل ایدز-اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال-روش های پیشگیری از بارداری
جامعه شناسی: تطور گرایی-ساخت گرایی-کارکرد گرایی-پدیدار شناسی و جامعه شناسی پدیدار شناختی-نظریه مبادله-روش شناسی مردمی یا جامعه شناسی زندگی روزمره و معرفت عامیانه-بعد از نوگرایی-نظریه متقابل-ماهیت روانشناسی
زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی: تکنولوژی آموزشی در حوزه سلامت/تکنولوژی آموزشی درحوزه سلامت-کاربرد نظریه های یادگیری در حوزه سلامت-عوامل تعیین کننده یادگیری-تعیین اهداف رفتاری-روش های آموزشی-مواد و رسانه های آموزشی-مروری بر تکنولوژی آموزشی
روانشناسی: روش های درمان-شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی-عامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی- روش های آمار و اندازه گیری
بهداشت عمومی: تغذیه با شیر مادر-رشد و نموِّ در کودکان-بهداشت مدارس-بهداشت سالمندان-بهداشت روان-روانشناسی سلامت-جمعیت شناسی
جامعه شناسی: جامعه شناسی سازمان و توان سازمانی/مفهوم و موضوع جامعه شناسی-مفاهیم مهم در جامعه شناسی سازمان ها-بنیانگذاران جامعه شناسی و فکر سازمانی-سیر تحولات اجتماعی و روند شکل گیری سازمان ها-انقلاب صنعتی، نظام سرمایه داری، سازمان های تولیدی-نظریه های سازمانی-اهداف،طراحی و ساخت سازمان-انواع سازمان ها-تصمیم گیری در سازمان ها-توانسازمانی و ساخت قدرت در جامعه و گروه های انسانی-مسئولیت سازمان در برابر جامعه-رهبری و سازمان-ساختار سازمان و تاثیر آن بر کارکرد جامعه-ویژگی ها و کارکرد سازمان در جوامع در حال توسعه-ویژگی های نامطلوب سازمانی در جهان سوم
زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health