مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
   بهداشت عمومي
جامعه شناسي
روانشناسي عمومي
آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی
 
زبان عمومی
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health