مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 
   

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد آموزش پزشکی  سال 98-97 

كليات آموزش پزشكي:سخنراني در كلاس – روش مباحثه – پرورش مهارت حل مشكلات باليني-
كليات مديريت: نظريه هاي مديريت- نوآوري
روشهاي پژوهش : كليات آموزش– دانشجويان را در يادگيري ياري دهيم- سخنراني در كلاس
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

كليات آموزش پزشكي: دروس عملي- آموزش بر مبناي طرح مساله
كليات مديريت:تصميم گيري –برنامه ريزي - سازماندهي
روشهاي پژوهش : – تدريس موضوع هاي باليني – ارزيابي برنامه هاي آموزشي
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

كليات آموزش پزشكي: راهنماي آموزش براي بهداشت كاران و فرايند آموزشي
كليات مديريت: بسيج منابع و امكانات- هدايت - ارتباطات
روشهاي پژوهش : تهيه مطالب آموزشي و استفاده از وسايل كمك آموزشي- ارائه مقاله در يك مجمع علمي
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

كليات آموزش پزشكي: روشهاي اندازه گيري و ارزشيابي
كليات مديريت:كنترل – جنبه هاي اخلاقي كار مديران- فرهنگ سازماني
روشهاي پژوهش : روشهاي ارزيابي آموزش پزشكي –پژوهش هاي باليني -  رعايت مسائل اخلاقي و انساني در تحقيق –
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health