انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآناتومی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آناتومی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:135 نام رشته:آناتومی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
اسنل+grays
40
استاد سلماسی
آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب
janquera,tenkate,سلیمانی راد
30
استاد منصوری
بافت شناسی
langman
30
استاد منصوری
جنین شناسی
لودیش و مجد
10
استاد بیدخوری
زیست شناسی سلولی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد آناتومی(علوم تشریح)  سال 97-96 

آناتومی : آناتومی تنه
جنین شناسی : گامتوژنز، اولین هفته رشد و نمو، دیسک زایایی مولایه، دیسک زالایی سه لایه، دوره رویانی
بافت شناسی: شناخت بافت وسلول –بافت همبند –تقسیمات سلولی-بافت پوششی-استخوان وعضلات
زيست شناسي سلولي: هسته- سازمان یابی کروموزوم ها و ژنوم - چرخه سلولی و تنظیم آن در باکتری ها و یوکاریوت ها

زيست شناسي مولكولي:ساختمانDNAوRNA، همانند سازی DNAدر پروکاریوتها و یوکاریوتها
زبان عمومی

 

آزمون اول
96/08/26   

آناتومی : آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
جنین شناسی : جنین و جفت، ناهنجاریهای مادرزادی، دستگاه قلبی و عروقی
بافت شناسی: قلب وعروق دستگاه گردش خون سیستم ایمنی
زيست شناسي سلولي: غشای پلاسمایی- عملکرد غشاء پلاسمایی- اتصالات سلولی - تمایزات غشایی
زبان عمومی

 

آزمون دوم
96/09/24

آناتومی : سروگردن
جنین شناسی :دستگاه تنفس،دسنگاه گوارش، دستگاه ادراری-تناسلی
بافت شناسی:: دستگاه گوارش–دندان –دستگاه ادراری تناسلی مردان وزنان -دستگاه تنفس
زيست شناسي سلولي: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- لیزوزوم- گلی اکسیزوم- پراکسی زوم- ترافیک پروتئین ها در سلول

زبان عمومی

 

آزمون سوم
96/10/22

آناتومی : اعصاب
جنین شناسی : سیستم اعصاب مرکزی، سرو گردن، دستگاه اسکلتی عضلانی، حفره های بدن و سایر اعضا(گوش، چشم، دستگاه پوششی)
زيست شناسي سلولي: میتوکندری و کلروپلاست- اسکلت سلولی

بافت شناسی: اعصاب- چشم –گوش
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
96/11/20  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/09/24

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/10/22

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/11/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

96/12/04

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6

96/12/18

آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7

97/01/17

آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8

97/01/31

آزمون جامع چهارم