انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآناتومی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آناتومی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:135 نام رشته:آناتومی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
اسنل+grays
40
استاد سلماسی
آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب
janquera,tenkate,سلیمانی راد
30
استاد منصوری
بافت شناسی
langman
30
استاد منصوری
جنین شناسی
لودیش و مجد
10
استاد جعفرنژاد
زیست شناسی سلولی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد آناتومی(علوم تشریح)  سال 96-95 

آناتومی : آناتومی تنه
جنین شناسی : گامتوژنز، اولین هفته رشد و نمو، دیسک زایایی مولایه، دیسک زالایی سه لایه، دوره رویانی
بافت شناسی: شناخت بافت وسلول –بافت همبند –تقسیمات سلولی-بافت پوششی-استخوان وعضلات
زيست شناسي سلولي: سلول- ساختمان و عملکرد پروتئین ها-غشاهای بیولوژیک- انتقال یونها و مولکولهای کوچک از غشاها

زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

آناتومی : آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
جنین شناسی : جنین و جفت، ناهنجاریهای مادرزادی، دستگاه قلبی و عروقی
بافت شناسی: قلب وعروق دستگاه گردش خون سیستم ایمنی
زيست شناسي سلولي: انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی- تشکیل وزیکولها و اندوسیتوز- انتقال پروتئینها به اندامکها و غشاها
زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

آناتومی : سروگردن
جنین شناسی :دستگاه تنفس،دسنگاه گوارش، دستگاه ادراری-تناسلی
بافت شناسی:: دستگاه گوارش–دندان –دستگاه ادراری تناسلی مردان وزنان -دستگاه تنفس
زيست شناسي سلولي: انتقال پیام انواع هورمون ها و لیگاندها- پروتئینهای اسکلت سلولی

زبان عمومی

 

آزمون سوم
95/10/17

آناتومی : اعصاب
جنین شناسی : سیستم اعصاب مرکزی، سرو گردن، دستگاه اسکلتی عضلانی، حفره های بدن و سایر اعضا(گوش، چشم، دستگاه پوششی)
زيست شناسي سلولي: چرخه سلولی -آپوپتوز و سرطان- اندامک ها

بافت شناسی: اعصاب- چشم –گوش
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health