مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآناتومی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آناتومی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:135 نام رشته:آناتومی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
اسنل+grays
40
استاد سلماسی
آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب
janquera,tenkate,سلیمانی راد
30
استاد منصوری
بافت شناسی
langman
30
استاد منصوری
جنین شناسی
لودیش و مجد
10
استاد بیدخوری
زیست شناسی سلولی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد آناتومی(علوم تشریح)  سال 98-97 

تشریح عمومی:آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
بافت شناسی: مقدمه -بافت اپیتلیال-بافت همبند-غضروف-استخوان
زیست شناسی سلولی:روش هاي مطالعه سلولي- سلول
جنین شناسی: مقدمه- گامتوژنز- تخمک گذاری تا لانه گزینی- هفته دوم تکامل-هفته سوم تکامل

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

تشریح عمومی: آناتومی تنه
بافت شناسی: بافت عضلانی-دستگاه گردش خون و لنفاوی-خون-دستگاه گوارش-دستگاه تنفس

زیست شناسی سلولی:شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- اندامک های سلولی
جنین شناسی:هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی) -ماه سوم تا هنگام تولد-نقایص مادرزادی و تشخیص پیش از تولد-دستگاه های محافظتی، اسکلتی و عضلانی- حفرات بدن

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

تشریح عمومی:سروگردن
بافت شناسی: بافت عصبی-دستگاه ایمنی-دستگاه ادراری-دستگاه تناسلی مرد-دستگاه تناسلی زن

زیست شناسی سلولی:کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
جنین شناسی:  دستگاه قلبی عروقی- دستگاه تنفسی-دستگاه گوارش

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

تشریح عمومی: اعصاب  
بافت شناسی: پوست-غدد آندوکرین-چشم-گوش

زیست شناسی سلولی:هسته-چرخه سلولی
جنین شناسی: دستگاه ادراری - تناسلی- سر و گردن-- دستگاه عصبی-گوش- چشم

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   

 Test cable channels Graduate Department of Health