مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته کارشناسی ارشد آناتومی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
آناتومی سروگردن و اعصاب 
 
بافت شناسی
 
900000
جنین شناسی
 
آناتومی تنه واندام
 
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health