.: منابع آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
 
آمارزیستی
 
ریاضی
 
انفورماتیک سلامت  
کلیات اصطلاحات پزشکی  
زبان عمومی
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health