.: منابع آزمون کارشناسی ارشد - انگل شناسی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
انگل شناسی
 
باکتری شناسی
 
900000
ایمنی شناسی
 
ویروس شناسی
 
زیست سلولی و مولکولی
 
قارچ شناسی
 
 
زبان عمومی
 
   

شهریه جزوات مربوط به بسته آموزشی این رشته به صورت مجزا از سایر رشته های مجموعه اعلام گردیده است، درصورت تمایل به تهیه بسته جامع که کل گرایشهای این مجموعه را پوشش دهد 20% به مبلغ فوق اضافه می گردد.

 

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health