منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
مبانی آموزش پزشکی
 
مدیریت آموزشی
 
850000
روش تحقیق
 
آمار
 
  مبانی کامپیوتر  
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health
 
   
مشخصات بسته آموزشی