مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
 
 
600000
 
 
  مبانی کامپیوتر  
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health