مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد - بهداشت حرفه ای :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
بهداشت حرفه ای
 
شیمی
 
850000
فیزیک
 
ارگونومی
 
ریاضی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health