مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
راهنمای شرکت در آزمون های کشوری
  مهندسی بهداشت محیط  

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:584 نام رشته:مهندسی بهداشت محیط
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
میکینی
12
استاد شمس
میکروبیولوژی محیط
jeremy colls
12
استاد منصوریان

 آلودگي هواوكنترل آن

chobanglous
12
استاد منصوریان
مواد زائد جامد
salvato
20
استاد غفاری
        كليات بهداشت محيط
استریتر،مککارتی،متکف-همر
اکنفلدر
میکینی
10
استاد شمس
تصفیه آب
12
استاد شمس
تصفیه فاضلاب
30
استاد منصوریان
اتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسی بهداشت محیط  سال 98-97

انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب: برآورد نیازهای آبی و آتش نشانی، انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب، کمیت فاضلاب، ظرفیت طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب
تصفیه آب: آب در طبیعت، منابع آبی
تصفیه فاضلاب: مشخصات فاضلاب، تحلیل و انتخاب فرایند
شیمی و میکروبیولوژی: مفاهیم پایه از شیمی کمی، روشهای تجزیه دستگاهی، کدورت، رنگ، میکروارگانیسمها و میکروبیولوژی آب و فاضلاب
آلودگی هوا: ویژگیها، اثرات و منابع آلودگی هوا
مواد زائد جامد: کلیات، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
کلیات بهداشت محیط: پرتوها و مواد رادیواکتیو، حشره شناسی پزشکی و سموم
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

انتقال، توزیع و جمع آوری فاضلاب: طراحی خطوط انتقال آب، تاسیسات خطوط انتقال توزیع آب، هیدرولیک فاضلابروها
تصفیه آب: معیارهای کیفیآب، استانداردهای آب
تصفیه فاضلاب: تصفیه فیزیکی و شیمیایی
شیمی و میکروبیولوژی:  سختی، کلر باقی مانده، میکروبیولوژی آب و فاضلاب(قسمت دوم )
آلودگی هوا: نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا
مواد زائد جامد: روشهای جمع آوری و حمل و نقل
کلیات بهداشت محیط: صدا و صوت
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

انتقال توزیع آب و جمع آوری فاضلاب: ضربه آب در خط انتقال و روشهای کنترل آن، معیارهای فنی و طراحی فاضلابروها
تصفیه آب: آزمایشهای آب ، اثرات آلودگی آب
تصفیه فاضلاب: تصفیه بیولوژیکی، تصفیه پیشرفته
شیمی و میکروبیولوژی: اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، اکسیژن موردنیاز شیمیایی، جامدات، آهن و منگنز، سایر میکروارگانیسمهای موجود در آب و فاضلاب
آلودگی هوا: هوا شناسی و آلودگی هوا
مواد زائد جامد: دفن بهداشتی، پردازش و بازیافت
کلیات بهداشت محیط: گندزداها، بهداشت مواد غذایی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

انتقال توزیع و جمع آوری فاضلاب: شبکه توزیع آب و تاسیسات آن، جمع آوری روانابهای سطحی
تصفیه آب: تصفیه آب
تصفیه فاضلاب: گندزدایی، دفع جامدات، استفاده مجدد از فاضلاب
شیمی و میکروبیولوژی: فلواسید، سولفات، فسفر و فسفات، روغن و چربی، آلاینده های کمیاب، آزمایشهای میکروبی آب و فاضلاب
آلودگی هوا: انتشار آلاینده ها در اتمسفر و مدلهای بررسی غلظت آلودگی هوا، روشهای کنترل گازها و ذرات اولیه
مواد زائد: زباله سوزها، مواد زائد خطرناک
کلیات بهداشت محیط: نور، روشنایی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health