مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت روان
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
آمار و روش تحقیق
 
روانپزشکی وبهداشت روان
 
850000
روانشناسي عمومی
 
روانشناسی رشد
 
اصول خدمات بهداشتی
 
  روانشناسی بالینی  
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health