انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت روان
 
 
بهداشت روان
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
 
روانپزشکی وبهداشت روان
 
700000
 
روانشناسی رشد
 
اصول خدمات بهداشتی
 
  روانشناسی بالینی  
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health