رشته کارشناسی ارشدبینایی سنجی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
120000
20
دکتر میرزاجانی
بيماريهاي چشمي
120000
20
دکتر اخگری
فيزيولوژي اپتيک
120000
20
دکتر صحرایی
اپتومتري کودکان
180000
30
آقای دوستدار
كليات اپتومتري وعينك طبي
120000
20
دکتر صحرایی
آنومالي ديد دوچشمي
120000
20
آقای عسگری زاده
عدسي هاي تماسي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 100000 تومان
402000
702000
780000
130
         
Test cable channels Graduate Department of Health