مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
بیوشیمی بالینی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل: 684 نام رشته:بیوشیمی بالینی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
lehninger,devlin- stryyer
72
استاد شیرعلی
بیوشیمی
مجد- شریعت زاده-لودیش
25
استاد بیدخوری
زیست شناسی سلولی و مولکولی
موریسون بوید
12
استاد احمدی
شیمی آلی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد بیوشیمی بالینی  سال 98-97 

بیوشیمی: آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها


شيمي آلي :هیدروکربن ها و آلکان ها-صورت بندی آلکان‌ها و سیکلوآلکان‌ها-آلکن ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی:روش هاي مطالعه سلولي- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها-هسته


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

بيوشيمي : انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب

شيمي آلي : واکنش های آلکن ها/ واکنش های افزایشی-آلکین ها-مزدوج شدن در سیستمهای آلکادی ان و آلیلیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی:چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

بيوشيمي :بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها - سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص


شيمي آلي : الکل ها و اترها و فنل ها -آلدئیدها و  کتون ها  -اسیدهای کربوکسیلیک و مشتقات آنها

زیست شناسی سلولی و مولکولی:رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

بيوشيمي :متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن

شيمي آلي : ترکیبات آروماتیک-آمین ها-شیمی فضایی-تعیین ساختار مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health