انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی
 
   

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی سال 93-94 

کلاس رفع اشکال پس از آزمون برگزار میگردد

 

ميكروب شناسی: تاريخچه و کلیات میکروب شناسی- ساختمان باکتریها ( دیواره سلولی، ضمائم سطحی، لایه های سطحی، غشای سیتوپلاسمی، سیتوپلاسم و محتویات آن)-متابولیسم باکتریها - ژنتیک باکتریها


زيست شناسي سلولي: هسته- سازمان یابی کروموزوم ها و ژنوم - چرخه سلولی و تنظیم آن در باکتری ها و یوکاریوت ها

همانند سازی در باکتریها و یوکاریوتها، RNAوDNAزیست شناسی مولکولی: ساختمان

بيوشيمي : لیپیدها و لیپوپروتئینها (ساختار لیپیدها و غشاء، مباحث بالینی و متابولیسم (کربوهیدراتها(ساختارکربوهیدراتها، مباحث بالینی و متابولیسم
زبان عمومی

 

آزمون اول
93/8/30   

ميكروب شناسی: ضد عفونی کننده ها ، آنتی بیوتیک ها ، پاتوژنز و فلور طبیعی - میکروکوکاسیه -استافیلوکوکاسیه- استرپتوکوکاسیه- نایسریاسیه  


زيست شناسي سلولي: غشای پلاسمایی- عملکرد غشاء پلاسمایی- اتصالات سلولی - تمایزات غشایی
زيست شناسي مولكولي:رونویسی در باکتری ها و یوکاریوت ها - پردازش انواع RNA
بيوشيمي : امینواسیدها و پروتئینها(ساختار، مباحث بالینی و متابولیسم)،متابولیسم هم،اختلالات اسید-باز،آب و الکترولیتها
زبان عمومی

 

آزمون دوم
93/9/21

 

 

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

 آزمون سوم
93/10/05

 

ميكروب شناسی: باسیل های گرم مثبت فاقد اسپور - گرم مثبت اسپور دار- مایکوباکتریاسیه -انتروباکتریاسیه- سودوموناداسیه

 • زيست شناسي سلولي: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- لیزوزوم- گلی اکسیزوم- پراکسی زوم- ترافیک پروتئین ها در سلول
  زيست شناسي مولكولي: تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها - Signal Transduction - سرطان از نگاه مولکولی
  بیوشیمی: ویتامین و کوآنزیم، آنزیمها(مفاهیم،کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها) و هورمونها
  زبان عمومی

 

آزمون چهارم
93/10/26

 

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

آزمون پنجم
93/11/10

 

ميكروب شناسی: گروه HACEK - کمپیلوباکتر - هلیکوباکتر- اسپیروکتال ها- باکتری های داخل سلولی اجباری - باکتری های فاقد دیواره سلولی - باسیل و کوکسی های گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی اجباری


 • زيست شناسي سلولي: میتوکندری و کلروپلاست- اسکلت سلولی
  زيست شناسي مولكولي: تنظیم بیان ژن در باکتری ها - ترجمه (پروتئین سازی) در باکتری ها و یوکاریوت ها - ترانسپوزون ها - جهش و نوترکیبی- ترمیم DNA

  بیوشیمی: اسیدهای نوکلئیک و مباحث مولوکولی(ساختار اسیدهای نوکلئیک،همانند سازی، انواع مکانیسمهای ترمیم،رونویسی، ترجمه،پیرایش)پ
  زبان عمومی

 

آزمون ششم
93/11/24  

مباحث کلیدی رشته بیوتکنولوژی

(کلیه مباحث )

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

آزمون هفتم
93/12/8

 

مباحث کلیدی رشته بیوتکنولوژی

(کلیه مباحث )

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 

آزمون هشتم
93/12/22

 

 

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

93/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

93/09/21

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

93/10/05

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم(اینترنتی)

 

 

 

 

4

93/10/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

5

93/11/10

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم(اینترنتی)

 

 

 

 

6

93/11/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

7

93/12/8

مباحث کلیدی رشته بیوتکنولوژی (اینترنتی)

 

 

 

 

8

93/12/22

مباحث کلیدی رشته بیوتکنولوژی (اینترنتی)

 

 

 

 

9 94/01/14

آزمون جامع اول

 

 

 

 

10 94/02/04 آزمون جامع دوم

 

 

 

 

11 94/02/25 آزمون جامع سوم

 

 

 

 

12 94/03/08 آزمون جامع چهارم