مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم داروهای پرتوزا
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم داروهای پرتوزا
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
  فيزيك پرتوها  
بيولوژي سلولي مولکولی
 
700000
فيزيولوژي
 
تجزیه دستگاهی
 
شیمی آلی
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health