انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم داروهای پرتوزا
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم داروهای پرتوزا
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
  فيزيك پرتوها  
 
700000
 
تجزیه دستگاهی
 
 
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health