انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: کارشناسی ارشد نظارت براموردارویی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
 
کنترل میکروبی داروها
 
کنترل فیزیکو شیمیایی داروها
 
فارماسیوتیکس
 
 
   
Test cable channels Graduate Department of Health