مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: کارشناسی ارشد نظارت براموردارویی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
 
کنترل میکروبی داروها
 
کنترل فیزیکو شیمیایی داروها
 
فارماسیوتیکس
 
 
   
Test cable channels Graduate Department of Health