انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت
 
 
اقتصاد بهداشت
 

راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری موسسه علوم وفنون معین
زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل:85 نام رشته:اقتصادبهداشت
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
تابان و فرگوسن
20
استاد مشهدی
اقتصادخرد
، نکویی،آصف زده،پوررضا
30
استاد آهنگر
مبانی اقتصاد بهداشت
آیت اللهی وکاظم محمد
15
استاد نوریان
آمار
توماس
15
استاد شهیدزاده
ریاضی
تابان و فرگوسن
20
استاد مشهدی
اقتصاد کلان
آصف زاده،عرب (بیمارستان)وصدقیانی
20
استاد خدایاری
سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت  سال 96-95 

سازمان بهداشت و درمان: تاریخچه خدمات بهداشتی، زیر ساخت سیستم بهداشت، سازمانهای بین المللی مرتبط با سلامت، نظام های بهداشتی در جهان، سازمان و شبکه بهداشتی، برنامه ریزی پایش و ارزشیابی برنامه بهداشتی، برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم گیری، کنترل، نظارت، جنبه های مدیریتی شبکه بهداشت، تأمین منابع مالی در بخش بهداشت، اصلاحات در بخش بهداشت، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت تکنولوژی و بحران
اقتصاد بهداشت : مباني اقتصاد بهداشت و درمان ( آصف زاده )
رياضي : بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

سازمان بهداشت و درمان: نظام های بیمه سلامت، نظام های بهداشتی در جهان، تأمین منابع مالی در بخش بهداشت و درمان

اقتصاد بهداشت : اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه(دکتر پوررضا)

رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی


زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

سازمان بهداشت و درمان: مدیریت بیمارستان، راه های ورود به بیمارستان، گروه درمانی، خدمات تشخیصی درمانی و پشتیبانی، امور مالی بیمارستان، ارزیابی مراقبت ها، تداوم رشد و توسعه

اقتصاد خرد

اقتصاد بهداشت: اقتصاد بهداشت نکویی( مباحث غیر مشترک با مباحث قبلی)
آمار : مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال-

رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره

 زبان عمومی

 

آزمون سوم
95/10/17


اقتصاد كلان

سازمان بهداشت و درمان: تحولات مهم سازمان بیمارستان، شبکه های بهداشتی درمانی، برنامه ریزی مراقبت بهداشتی، هیأت پزشکی، بخش های بیمارستانی، خدمات پرستاری، حقوق بیمار، امور مالی و بازرگانی، کارگزینی، مدیریت و نظارت بر مصرف انرژی

آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات
ریاضی: - انتگرال- کاربردهای انتگرال

 زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health