انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت
 
 
اقتصاد بهداشت
 

راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری موسسه علوم وفنون معین
زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل:85 نام رشته:اقتصادبهداشت
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
تابان و فرگوسن
20
استاد مشهدی
اقتصادخرد
، نکویی،آصف زده،پوررضا
30
استاد آهنگر
مبانی اقتصاد بهداشت
آیت اللهی وکاظم محمد
15
استاد نوریان
آمار
توماس
15
استاد شهیدزاده
ریاضی
تابان و فرگوسن
20
استاد مشهدی
اقتصاد کلان
آصف زاده،عرب (بیمارستان)وصدقیانی
20
استاد خدایاری
سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت  سال 97-96 

اقتصاد خرد: تقاضا-عرضه-تعادل
اقتصاد کلان: چرخه تولید و درآمد ملی-حسابداری درآمد ملی و شاخص قیمت
اقتصاد سلامت:  آشنایی با رفتار مصرف کنندگان مراقبت سلامت / نظریه رفتار مصرف کننده براساس مطلوبیت-عرضه و ارایه مراقبت های سلامت/ تعاریف واژه ها- آشنایی با رفتار سازمان های مراقبت سلامت به عنوان بنگاه های اقتصادی- نارسایی در بازار سلامت و مداخلات دولت- آشنایی با روش های هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در سازمان مراقبت سلامت
ریاضیات: بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/8/26   

اقتصاد خرد: کشش-نظریه رفتار مصرف کننده
اقتصاد کلان: مدل درآمد-مخارج و سیاست های مالی دولت-بازار پول و سیاست های پولی
اقتصاد سلامت:  آشنایی با مباحث توابع هزینه در سازمان مراقبت سلامت- تامین مالی مراقبت های سلامت- تقاضا و عرضه بیمه مراقبت سلامت- بیمه سلامت بهینه پیشگیری و درمان- اطلاعات ناقص/ تقاضای القایی ناشی از عرضه کننده و اختلاف جزئی بین نواحی
ریاضیات:  مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

اقتصاد خرد: هزینه ها
اقتصاد سلامت: عدالت در نظام سلامت- مفاهیم و سنجش کارایی در سازمان های مراقبت سلامت- آشنایی با مفاهیم و کاربرد برنامه ریزی خطی در بخش سلامت- اصول ارزشیابی اقتصادی در مراقبت سلامت-: اندازه گیری و ارزش گذاری پی آمد های سلامت- انواع روش های ارزشیابی اقتصادی مراقبت سلامت -
ریاضیات هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره-جبر برداری
آمار: مفهوم آمار-بیان و توزیع-شاخص های مرکزی و پراکندگی –احتمالات-توزیع نرمال
زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

اقتصاد خرد: بازار رقابت کامل-بازار انحصار کامل فروش
اقتصاد سلامت:  تحلیل تصمیم در ارزشیابی اقتصادی مراقبت سلامت- مکانیزم های پرداخت به ارایه دهندگان خدمات مراقبت سلامت- آشنایی با شاخص های توسعه انسانی-اصلاحات در نظام سلامت-نقش های بخش خصوصی و عمومی در تدارک خدمات بهداشتی- تمرکز زدایی نظام بهداشت
ریاضیات:  انتگرال- کاربردهای انتگرال
آمار: برآورد-آزمون فرضیه و روشهای مختلف آن -رگرسیون و همبستگی
زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health