رشته کارشناسی ارشدارگونومی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
ارگونومی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل:43 نام رشته:ارگونومی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
هالیدی
24
استاد منتظرابدی
فيزيك ومکانیک
هیلگارد
24
استاد توکلی
روانشناسی عمومی
گایتون
12
استاد نورآبادی
فيزيولوژي
توماس
24
استاد شهیدزاده
رياضي
مبانی رابینز و رفتار رضالیان
12
استاد صادقی فرد
مدیریت
امامی ونراقی و مهدی زاده
12
استاد سلماسی
تشریح

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد ارگونومی  سال 98-97 

روانشناسي عمومي: فصول 1 )ماهیت روانشناسی)-2(مبانی زیست­شناختی روانشناسی)-3(رشد روانی)-4(فرایندهای حسی)-5(ادراک) زمینه روانشناسی هیلگارد
فيزيولوژي: سلول و عضله- قلب و گردش خون
مديريت(اختیاری): مكاتب و نظريه هاي مديريت – برنامه ريزي – هدفگذاري – تصميم گيري – سازماندهي – هماهنگي – ارتباطات تا سر انگيزش – كليات مديريت شامل : ( مباني مديريت مي باشد )


رياضي : بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
فیزیک: مکانیک - استاتیک
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

روانشناسي عمومي: فصول 6(هشیاری)-7(یادگیری و شرطی­سازی)-8(حافظه)-9(زبان و اندیشه) زمینه روانشناسی هیلگارد
فيزيولوژي:کلیه-تنفس
مديريت(اختیاری): (انگيزش – رهبري – كنترل – مديريت تغيير – نظام هاي اطلاعات مديريت – پژوهش عمليات) 


رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
فیزیک:الکترومغناطیس
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

فيزيك: ترمودینامیک - صوت
روانشناسي عمومي: فصول 10(انگیزه­های بنیادی)-11(هیجان)-12(تفاوتهای فردی)-13(شخصیت)-14(فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار) زمینه روانشناسی هیلگارد
فيزيولوژي:گوارش-غدد و هورمون ها
مديريت(اختیاری):رفتار سازماني- معني و مفهوم كار – فراگرد معرفت پذيري- هدفگذاري- تحليل مراوده اي- نگرش هاي شغلي و رفتاري
لامت


رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره
ارگونومی: کلیه مباحث

 

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

روانشناسي عمومي: فصول 15(روانشناسی نابهنجاری)-16(روشهای درمان)-17(شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی)-18(تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی)- و پیوست(روشهای آماری و اندازه­ گیری) زمینه روانشناسی هیلگارد
فيزيولوژي:دستگاه عصبی- دستگاه تولید مثل
ریاضی: - انتگرال- کاربردهای انتگرال
مديريت(اختیاری):– فراگرد ارتباطات، مديريت بهره وري فرد و سازمان – مديريت تحول سازماني(رفتاررضائیان -مبانی رابینز)
آناتومي


فیزیک:نور
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

توجه: منظور از درس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این درس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سوالات این درس در

چهار مرحله اول آزمون های آرمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت و منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود

سؤالات درس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health