مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشدارگونومی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
فيزيك و مکانیک
 
روانشناسی عمومی
 
فيزيولوژي
 
850000
رياضي
 
مدیریت
 
تشریح
 
 
زبان عمومی
 
  کلیات ارگونومی  
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health