منابع آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فن آوری سلامت
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
مبانی اپیدمی
 
2000000
کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت
 
آمار حیاتی
 
نظام سلامت و برنامه های جاری آن
 
  سیاستگذاری سلامت و تصمیم گیری در حوزه سلامت  
زبان عمومی
 
  بانک سؤالات تا آزمون سال 1401  
  دفتر برنامه ریزی به روش رتبه های برتر  
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health