مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فن آوری سلامت
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
مبانی اپیدمی
 
850000
اقتصاد بهداشت
 
آمار حیاتی
 
نظام سلامت
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health