منابع آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فن آوری سلامت
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
مبانی اپیدمی
 
850000
اقتصاد بهداشت
 
آمار حیاتی
 
نظام سلامت
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health