انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل:152 نام رشته:فناوری اطلاعات سلامت
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
منابع معرفی شده ازطرف وزارت بهداشت
40
استاد یوسفی
سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت آنها
منابع معرفی شده ازطرف وزارت بهداشت
40
استاد قاسمی
بیماری شناسی
منابع معرفی شده ازطرف وزارت بهداشت
40
استاد جبرئیلی
فناوری اطلاعات سلامت

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فناوری اطالاعات سلامت سال 96-95 

سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت آنها : کل مباحث
زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

بیماری شناسی : کل مباحث
زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

کدگذاری: کل مباحث
زبان عمومی

 

آزمون سوم
95/10/17

فناوری اطلاعات سلامت: کل مباحث
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health