انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد حشره شناسی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
حشره شناسی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:32 نام رشته:حشره شناسی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
امین و هیئت مولفان
40
استاد نورآبادی
بیولوژی عمومی
شجاعی
60
استاد افشاری
حشره شناسی
مورتیمر
20
استاد احمدی
شیمی عمومی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین سال 96-95 

حشره شناسي:سيستماتيك و كليات حشره شناسي پزشكي – مورفولوژي بندپايان
شيمي عمومي: ساختار اتم – خواص تناوبي عنصرها و تركيب هاي يوني و تركيب هاي كووالانسي و تركيب هاي آن

شیمی آلی: لکانها وآلکن ها

زیست شناسی عمومی: سلول- بافت ها، دستگاه ها، اندام ها
زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

حشره شناسي:فيزيولوژي بندپايان – راسته دوبالان
شيمي آلي : -آلکین ها-آلکادی آنها-ترکیبات آروماتیک
شيمي عمومي: واكنش هاي شيميايي و استوكيومتري – ترموديناميك شيميايي و محلول ها

زیست شناسی عمومی: تغذيه – ماكرومولكول ها و تقسيم سلولي
زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

حشره شناسي:راسته Anoplora – راسته Hemiptera – راسته Siphonaptera
شيمي آلي : اترها و اپوکسیدها – آلکل ها – آلدئید ها و کتون ها – آمین ها
شيمي عمومي: سنتيك شيميايي – تعادل شيميايي

زیست شناسی عمومی: وراثت- توليد مثل
زبان عمومی

 

آزمون سوم
95/10/17

حشره شناسي:اهميت پزشكي ناقلين و بندپايان – رده Arachnida – بندپايان سمي و مزاحم
شيمي آلي : فنل – کربوکسیلیک اسیدها – α و β غیر اشباع – هتروسیکل های آروماتیک
شيمي عمومي: اسيدهاي باز – الكتروشيمي –اصول تجزيه مواد و شيمي هسته اي
زیست شناسی عمومی: رده بندي موجودات زنده
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health