رشته کارشناسی ارشد هوشبری
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
هوشبری
 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد هوشبری سال 98-97 

اصول بیهوشی: تاریخچه بیهوشی - روش های یادگیری بیهوشی - اطلاع رسانی پزشکی – ارزیابی پیش از عمل و تجویز دارو
داروشناسی: اصول پایه داروشناسی – داروهای سیستم عصبی خودکار – هوشبرهای استنشاقی

بيماري شناسي:‌ بیماریهای قلبی عروقی دربزرگسالان وکودکان
فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

اصول بیهوشی: انتخاب روش های بیهوشی – سیستم های تحویل بیهوشی– بیحسی اسپانیال و اپیدورال بلوک های عصب محیطی – نحوه قرار گیری بیمار و خطرات همراه- مونیتورینگ بیهوشی - کنترل مایع– ریکاوری پس از بیهوشی – اداره درد حاد بعد از عمل جراحی - اداره درد مزمن – مدیریت پزشکی در هوشبری
فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

فارماکولوژی: هوشبرهای استنشاقی – هوشبرهای داخل وریدی-مخدرها-بی حس کننده های موضعی-داروهای مسدودکننده عصبی عضلانی-

فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل

بیماری  شناسي: بیماری های کودکان – سالمندان – پیوند اعضاء- جراحی سرپایی – اعمال جراحی خارج از عمل- بیماری های غدد داخلی و تغذیه ای – سیستم عصبی –ENT و چشم – بیماری های زنان- بیماری های مزمن ریوی – کلیه – کبد و  مجاری صفراوی – گوارش و انتقال خون

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

توجه: از درس مبانی آموزش پزشکی در آزمون های جامع سوال طرح خواهد شد

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/20
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/24
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/04/14
آزمون جامع چهارم