دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی هوشبری
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
30
دکتر متقی نژاد
فارماكولوژي
400000
10
دکتر عارفیان
اصول بيهوشي
800000
30
دکتر عارفیان
بیهوشی و بیماریهای همراه
1200000
50
خانم دکتر نصرتی
مبانی آموزش پزشکی
950000
100
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
3735000
220
 
Test cable channels Graduate Department of Health