.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی هوشبری :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
850000
فارماكولوژي
اصول بيهوشي
بیهوشی و بیماریهای همراه
مبانی آموزش پزشکی
فیزیولوژی
  زبان عمومی
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health