انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
  بهداشت و ایمنی مواد غذایی  

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:127 نام رشته: بهداشت وایمنی موادغذایی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
مادرن،فریزر،آدامز
30
استاد عباسی کیا
میکروب شناسی موادغذای
دکترفاطمی ،عوامل فسادایمان دل و صادق زاده
30
استاد زرگزان
اصول نگهداری موادغذایی
دکترفاطمی
30
استاد عباس زاده
شيمي مواد غذايي
سم دکترچراغعلی ،اصول دکتررکنی و صنایع غذایی مختلف
30
استاد عباسی کیا
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی سال 97-96

میکروبیولوژی مواد غذایی:  تاریخچه و اهمیت و طبقه بندی میکرو ارگانیسم ها-عوامل خارجی و داخلی مواد غذایی موثر بر رشد میکروبی
شیمی مواد غذایی:  آب- پراکندگی اجزاء در سیستمهای غذایی- پروتئینها
اصول نگهداری مواد غذایی:  عوامل موثر در فساد مواد غذایی- نگهداری مواد غذایی تازه-آنزیم زدایی- انجماد
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی: سلامت مواد غذایی- سم شناسی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/9/17   

میکروبیولوژی مواد غذایی: روش های کشت میکروبی میکروسکوپی و نمونه برداری- فساد میکروبی غذا
شیمی مواد غذایی:  لیپیدها- کربوهیدراتها- آنزیمها
اصول نگهداری مواد غذایی:  استریلیزاسیون حرارتی-غلیظ کردن- خشک کردن-خشک کردن انجمادی
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی:  بیماری های ناشی از غذا-شناخت اهداف و روش های مختلف نگهداری
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/15

 

میکروبیولوژی مواد غذایی: نگهداری مواد غذایی
شیمی مواد غذایی:  رنگ در مواد غذایی- ویتامینها و مواد معدنی-طعم مواد غذایی- افزودنیهای غذایی
اصول نگهداری مواد غذایی:  تخمیر-عمل آوری و شور کردن- نگهداری شیمیایی مواد غذایی
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی:  روش های تولید سوسیس و کالباس
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

میکروبیولوژی مواد غذایی: میکروب های بیماریزای مواد غذایی
شیمی مواد غذایی: ترکیبات نامطلوب در مواد غذایی- کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی
اصول نگهداری مواد غذایی:  تابش دهی-تکنولوژی های جدیدتر- سردخانه
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی:  تولید شیر
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/17

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/15

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health