.:منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
میکروب شناسی مواد غذایی
 
اصول نگهداری موادغذایی
 
شيمي مواد غذايي
 
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي
 
 
زبان عمومی
 
   
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
Test cable channels Graduate Department of Health