مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی درنظام سلامت
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
اصول ومبانی سازمان مديريت
 
فناوری اطلاعات سلامت
 
800000
مبانی کارآفرینی ،خلاقیت
 
اقتصاد بهداشت
 

آشنایی بانظام سلامت واصول خدمات بهداشتی

 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health