مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
 
   
مشاوره تخصصی میکروب شناسی مواد غذایی تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:13

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد میکروب شناسی موادغذایی پزشکی سال 98-97 

ميكروب شناسی: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی -رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی
قارچ شناسي :  کلیات قارچ شناسی- بیماری های حاصل از باکتری های شبه قارچ- بيماريهاي قارچي سطحی
تغذيه(اختیاری):کربوهیدراتها-پروتئینها و اسیدهای آمینه-چربیها-انرژی
انگل شناسي  انگل شناسی عمومی- تک یاخته‌های روده‌ای و حفره‌ای-تک یاخته‌های خونی و بافتی انسان
ويروس شناسي :  خصوصیات عمومی ویروس ها- پاپیلوماویروس ها و پولیوماویروس ها
بيوشيمي(اختیاری) : آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

ميكروب شناسی: متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی - استافیلوکوک و استرپتوکوک
قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي جلدی-عفونت هاي قارچي زير جلدي
تغذیه(اختیاری) : ویتامینها-املاح و مواد معدنی-آب، الکترولیتها و تعادل اسیدی بازی
انگل شناسي :  کرم‌های نخی یا کرم‌های گرد نماتودها- نماتودهای روده ای-نماتودهای خونی و بافتی انسان
ويروس شناسي : آدنوویروس ها- هرپس ویروس های انسانی- پاکس ویروس های انسانی-پاروویروس ها
بيوشيمي(اختیاری) : انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

ميكروب شناسی:کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي سيستميك-بیماری های قارچی نادر
تغذیه(اختیاری) :تغذیه در دورانهای مختلف زندگی-رهنمودها برای تنظیم برنامه غذایی-تداخل غذا و دارو
انگل شناسي سستودا یا کرم‌های نواری- کرم‌های نواری روده در انسان- لاروهای خارج روده‌ای کرم‌های نواری انسان- ترماتودا یا فلوک‌ها
ويروس شناسي : ویروسهای مولد هپاتیت-پیکوروناویروس ها-رئوویروس ها، روتاویروسها و کالیسی ویروس ها- بیماری های ویروسی انتقال یابنده به وسیله بندپایان و جوندگان
بيوشيمي(اختیاری) :بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها- سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص-
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

ميكروب شناسی: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
قارچ شناسي :  داروهای ضد قارچی-سموم قارچی- آلوده کننده ها و گنده رویان معمول در آزمایشگاه ها
تغذیه(اختیاری) : رژیم درمانی-اختلالات خوردن-تغذیه برای ورزشکاران-تغذیه برای سلامت استخوان و دندان
انگل شناسي :  ترماتودهای روده‌ای، کبدی و ریوی انسان-ترماتودهای خونی انسان- روش های اختصاصی جهت بازیابی تخم و لارو کرم ها-تشخیص بالینی
ويروس شناسي :  ارتومیکسو ویروس ها-پارامیکسوویروس ها-کوروناویروس ها- هاری و بیماری های ناشی از پریون- رترو ویروس ها
بيوشيمي(اختیاری) :متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

*** توجه: منظور از دروس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این دروس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سؤالات این دروس در چهار
مرحله اول آزمون های آزمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت یا منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود.
سؤالات دروس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد.

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

98/01/23

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

98/02/13

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

98/03/03

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

98/03/24

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health