انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته مدیریت خدمات بهداشتی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
مدیریت خدمات بهداشتی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:418 نام رشته: مدیریت خدمات بهداشتی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
رضاییان و سعادت و پاریزی
36
استاد صادقی فرد
اصول ومبانی سازمان مديريت
صدقیانی و آصف زاده وآ یت اللهی وعرب
36
استاد خدایاری

سازمان ومديريت بهداشت ودرمان وبهداشت عمومی

- ریموند پی نوو - جهانخانی و پارسائیان
12
استاد مشهدی
مدیریت مالی
-پوررضا- آصف زاده
12
استاد آهنگر
اقتصاد بهداشت
- عبادی اذر - جلد2 درسنامه پارک
24
استاد عباسی کیا
کلیات بهداشت

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 97-96 

کلیات بهداشت:  انسان و پزشکی- مفهوم سلامت و بیماری
اصول و مبانی سازمان و مدیریت:  مديريت، سازمان و سوابق تاريخي- مكاتب كلاسيك سازمان و مديريت-نظريه هاي جديد سازمان مديريت-برنامه ريزي ، انواع برنامه ها و فرآيند برنامه ريزي-تعيين هدف، «استراتژي» و خط مشي-تصميم گيري- مباني سازماندهي-سازمان و آثار محيط-صف و ستاد-تفويض اختيار و عدم تمركز
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان:  درباره  مدیریت خدمات بهداشتی/تعريف مديريت-كار با مردم يا روش تيم بهداشتي-ارزيابي كار-مديريت لوازم-مديريت دارو- مديريت پول و زمان- مديريت فضاي كار-مديريت امور دفتري- مديريت خدمات مراقبتهاي اوليه بهداشتي
اقتصاد بهداشت:  آشنایی با رفتار مصرف کنندگان مراقبت سلامت / نظریه رفتار مصرف کننده براساس مطلوبیت-عرضه و ارایه مراقبت های سلامت/ تعاریف واژه ها- آشنایی با رفتار سازمان های مراقبت سلامت به عنوان بنگاه های اقتصادی- نارسایی در بازار سلامت و مداخلات دولت- آشنایی با روش های هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در سازمان مراقبت سلامت
مدیریت مالی: اهمیت مدیریت مالی درسازمان های مراقبت سلامت- صورت های مالی در سازمان های مراقبت سلامت- تحلیل هزینه ها در سازمان های مراقبت سلامت- تامین مالی مراقبت سلامت-کنترل مالی و مدیریت موجودی سازمان های مراقبت سلامت
زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/8/26   

کلیات بهداشت: علوم اجتماعی و پزشکی- ارتباط برای آموزش بهداشت
اصول و مبانی سازمان و مدیریت: هماهنگي- ارتباطات- انگيزش-رهبري- وظيفه كنترل- فنون كنترل- بهبود سازمان و مديريت تغيير-نظامهاي اطلاعات مديريت-علم مديريت ، پژوهش عمليات
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان:  سازمان و مدیریت بهداشت و درمان/تاریخچه اداره امور خدمات بهداشتی درمانی-زیر ساخت سیستم بهداشت و درمان-چهار چوب مقايسه سيستم بهداشتي درماني- سازمانهاي بين المللي مرتبط با سلامت-نظام هاي بهداشتي درماني در جهان-شبکه هاي بهداشتي-سازمان ( بهداشتي درماني ) -رهبري ، رفتار انساني و انگيزش- ارتباطات-مديريت تغيير و تحول-برنامه ريزي عملياتي ، پايش و ارزشيابي برنامه هاي بهداشتي-برنامه ريزي استراتژيك-تصميم گيري- كنترل و نظارت- جنبه هاي مديريتي شبكه بهداشت و درمان كشور- تأمين منابع مالي در بخش بهداشت-اصلاحات در بخش بهداشت-مديريت كيفيت فراگير-مديريت تكنولوژي در مراقبتهاي بهداشتي درماني-مديريت بحران در بلاياي طبيعي
اقتصاد بهداشت:  آشنایی با مباحث توابع هزینه در سازمان مراقبت سلامت- تامین مالی مراقبت های سلامت- تقاضا و عرضه بیمه مراقبت سلامت- بیمه سلامت بهینه پیشگیری و درمان- اطلاعات ناقص/ تقاضای القایی ناشی از عرضه کننده و اختلاف جزئی بین نواحی
مدیریت مالی: قیمت گذاری خدمات مراقبت سلامت- فرآیند قیمت گذاری با رویکردهای گوناگون- بودجه با تاکید بر بخش سلامت
 بودجه ریزی مبتنی بر جمعیت در نظام مراقبت سلامت -
زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

کلیات بهداشت: برنامه ریزی و مدیریت بهداشت
اصول و مبانی سازمان و مدیریت: رفتار سازمانی-معنی و مفهوم کار-ادراک-فراگرد معرفت پذيري-انگيزش و رفتار     -هدفگذاري-تحليل مراوده اي-نگرشهاي شغلي و رفتار-ويژگيهاي اساسي گروهها               -پويايي گروهي و ميان گروهي-فراگرد ارتباطات مديريت بهره وري فرد و سازمان
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان:  سازمان و مدیریت بیمارستان/پديده ها ي تاريخي و اجتماعي-تحولات مهم سازمان و مديريت بيمارستانها-شبکه بهداشتي ،درماني و جايگاه بيمارستان ها- برنامه ريزي مراقبت هاي بهداشتي و درماني ادارات بيمارستان-:سازمان بيمارستان-تجزيه و تحليل سازمان بيمارستان-هيئت پزشکي- :بخش پذيرش- بخش ها ي باليني-خدمات سرپايي-بخش هوشبري- مراقبت ها ي ويژه-جراحي سرپايي-داروخانه و بخش دارويي بيمارستان- خدمات و مراقبت هاي پرستاري- اطلاعات و داده پردازي (بخش رايانه) - آمار بيمارستاني-بخش مدارك پزشكي-حقوق بيمار و اخلاق پزشكي- آزمايشگاه باليني-بخش تشخيصي تصويري- كارگزيني و رفاه كاركنان- : امور مالي و بازرگاني-تداركات و انبارهاي عمومي-بخش تغذيه- رختشويخانه-استريليزاسيون مركزي-:نگهداري-مديريت و نظارت بر مصرف انرژي در بيمارستان- كاخداري-ايمني بيمارستان
اقتصاد بهداشت: عدالت در نظام سلامت- مفاهیم و سنجش کارایی در سازمان های مراقبت سلامت- آشنایی با مفاهیم و کاربرد برنامه ریزی خطی در بخش سلامت- اصول ارزشیابی اقتصادی در مراقبت سلامت-: اندازه گیری و ارزش گذاری پی آمد های سلامت- انواع روش های ارزشیابی اقتصادی مراقبت سلامت -
مدیریت مالی:  مدیریت سرمایه در گردش در سازمان های مراقبت سلامت-تحلیل پروژه های سرمایه ای در نظام مراقبت سلامت
تجزیه و تحلیل صورت های مالی- برنامه ریزی سود و اهرم ها- سیاست سرمایه در گردش -
زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

کلیات بهداشت: مراقبت های بهداشتی جامعه-بهداشت بین المللی
اصول و مبانی سازمان و مدیریت: ماهیت مدیریت منابع انسانی          -تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني-تجزيه و تحليل شغل-فرآيند برنامه ريزي- فرايند كارمنديابي-فرايند انتخاب-فرايند اجتماعي كردن- فرآيند آموزش كاركنان-ارزيابي عملكرد-سيستم پاداش-مديريت حقوق و دستمزد- انضباط - اصلاح رفتار نامطلوب كاركنان         
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان:  بیمارستان چه نوع سازمانی است/تاريخچه اجمالي-مديريت بيمارستان- مدير ارشد اجرايي- راه هاي ورود به بيمارستان- بخش اورژانس- واحد پذيرش-خدمات پرستاري-خدمات تشخيصي – درماني اصلي-ساير خدمات تشخيصي – درماني-خدمات پشتيباني بيمار- خدمات پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات- خدمات پشتیبانی اداری- درآمد زایی- بودجه بندی بیمار ستان- فعالیت های تجاری- مدارک پزشکی- ارتقای کیفیت- مدیریت خطر و سهل انگاری و طبابت غلط- ایمنی بیمار- اخلاق پزشکی- اعتبار بخشی و صدور مجوز- بازاریابی بیمارستان- برنامه ریزی- نظام مراقبت پزشکی آمریکا- نظام مراقبت بهداشتی و درمانی آمریکا در مقایسه با سایر کشورها-بیمه
اقتصاد بهداشت:  تحلیل تصمیم در ارزشیابی اقتصادی مراقبت سلامت- مکانیزم های پرداخت به ارایه دهندگان خدمات مراقبت سلامت- آشنایی با شاخص های توسعه انسانی-اصلاحات در نظام سلامت-نقش های بخش خصوصی و عمومی در تدارک خدمات بهداشتی- تمرکز زدایی نظام بهداشت
مدیریت مالی: بودجه بندی سرمایه ای- مدیریت ساختار سرمایه- تأمین مالی بلند مدت- بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری
زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health