مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته مدیریت خدمات بهداشتی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
مدیریت خدمات بهداشتی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:418 نام رشته: مدیریت خدمات بهداشتی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
رضاییان و سعادت و پاریزی
36
استاد صادقی فرد
اصول ومبانی سازمان مديريت
صدقیانی و آصف زاده وآ یت اللهی وعرب
36
استاد خدایاری

سازمان ومديريت بهداشت ودرمان وبهداشت عمومی

- ریموند پی نوو - جهانخانی و پارسائیان
12
استاد مشهدی
مدیریت مالی
-پوررضا- آصف زاده
12
استاد آهنگر
اقتصاد بهداشت
- عبادی اذر - جلد2 درسنامه پارک
24
استاد عباسی کیا
کلیات بهداشت

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 98-97 

اصول و مبانی مدیریت: مدیریت، نظریه های سازمان و مدیریت، تصمیم گیری و حل مسئله، عناصر و مفاهیم سازمانی، سازماندهی، هماهنگی
سازمان بهداشت و درمان: تاریخچه خدمات بهداشتی، زیر ساخت سیستم بهداشت، سازمانهای بین المللی مرتبط با سلامت، سازمان و شبکه بهداشتی، برنامه ریزی پایش و ارزشیابی برنامه بهداشتی، برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم گیری، کنترل، نظارت، جنبه های مدیریتی شبکه بهداشت، اصلاحات در بخش بهداشت، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت تکنولوژی و بحران
کلیات بهداشت: انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، ارتباط برای آموزش بهداشت

مدیریت مالی: کلیات و ماهیت مدیریت مالی، تجزیه و تحلیل مدیریت های مالی، برنامه ریزی سود و اهرم ها، سیاست سرمایه در گردش

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون اول
97/9/30   

اصول و مبانی مدیریت: مبانی برنامه ریزی، برنامه ریزی راهبردی، رهبری، انگیزش، خلاقیت و نوآوری
سازمان بهداشت و درمان: نظام های بیمه سلامت، نظام های بهداشتی در جهان، تأمین منابع مالی در بخش بهداشت و درمان

اقتصاد بهداشت: مبانی اقتصاد سلامت، عرضه و تقاضا، تولید، تحلیل هزینه، بهره دهی و اثربخشی، کاربردی اقتصاد سنجی و برنامه ریزی خطی، رفتار مصرف کنندگان سلامت، نارسایی در بازار سلامت و مداخلات دولت، تقاضا و عرضه بیمه، تقاضای القایی، کارایی در مراقبت سلامت

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون دوم
97/10/28

 

اصول و مبانی مدیریت: ارتباطات، کنترل، مدیریت بحران، سیستم های کنترل راهبردی، پژوهش عملیات، بهبود سازمان و مدیریت تغییر، تحلیل مراوده ای، ویژگی اساسی گروه
سازمان بهداشت و درمان: مدیریت بیمارستان، راه های ورود به بیمارستان، گروه درمانی، خدمات تشخیصی درمانی و پشتیبانی، امور مالی بیمارستان، ارزیابی مراقبت ها، تداوم رشد و توسعه
مدیریت مالی: ارزش زمانی پول، مدیریت ساختار سرمایه، تأمین مالی بلند مدت، بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

کلیات بهداشت: علوم اجتماعی و پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، مراقبت بهداشتی جامعه، بهداشت بین المللی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

اصول و مبانی مدیریت: مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازار و بسیج نیروی انسانی، رفتار سازمانی، معنی و مفهوم کار، ادراک، فرایند معرفت پذیری، هدف گذاری، نگرش های شغلی و رفتار، مدیریت بهره وری فرد و سازمان
سازمان بهداشت و درمان: تحولات مهم سازمان بیمارستان، شبکه های بهداشتی درمانی، برنامه ریزی مراقبت بهداشتی، هیأت پزشکی، بخش های بیمارستانی، خدمات پرستاری، حقوق بیمار، امور مالی و بازرگانی، کارگزینی، مدیریت و نظارت بر مصرف انرژی

اقتصاد بهداشت: تأمین مالی خدمات بهداشتی، ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سلامت، روشهای ارزشیابی اقتصادی، تمرکز زدایی نظام بهداشت، نظام پرداخت به ارائه کنندگان، عدالت، اصول ارزشیابی اقتصادی، ارزش گذاری و اندازه گیری پیامدهای سلامت، شاخص توسعه انسانی، اصلاحات نظام سلامت

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/10
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/31
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health