مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته مدیریت توانبخشی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

سرفصل آزمون رشته کارشناسی ارشد  مدیریت توانبخشی سال 98-97

 

آزمون اول
97/9/30   

مديريت: مديريت و سوابق تاريخي – مكاتب و نظريه هاي مديريت – برنامه ريزي – هدفگذاري – تصميم گيري – سازماندهي – هماهنگي – ارتباطات تا سر انگيزش – كليات مديريت شامل : ( سه رفرنس – از تئوري تا عمل – مباني مديريت و رفتار سازماني مي باشد )
مبانی توانبخشی : سیر تاریخی امور معلولان و خدمات توانبخشی- مفاهیم کلی در ارتباط با معلولیت
مفاهیم مرتبط با توانبخشی- شیوع و بروز و عوامل معلولیت زا - ماهیت خدمات توانبخشی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

مديريت: (انگيزش – رهبري – كنترل – مديريت تغيير – نظام هاي اطلاعات مديريت – پژوهش عمليات) 
مبانی توانبخشی : نیازهای معلولان- رویکردهای ارائه خدمات توانبخشی- اقدامات جهانی سازمان ملل متحد برای معلولان- نگرش جامعه نسبت به معلول- سازمان خودیار معلولان
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

مديريت:رفتار سازماني- معني و مفهوم كار – فراگرد معرفت پذيري- هدفگذاري- تحليل مراوده اي- نگرش هاي شغلي و رفتاري
مبانی نظری پرستاری توانبخشی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

مديريت: فراگرد ارتباطات، مديريت بهره وري فرد و سازمان – مديريت تحول سازماني
کار گروهی در توانبخشی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health