مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
"منابع آزمون کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
اصول زیست مواد
 
علم مواد
 
 
850000
رياضي
 
شیمی آلی
 
 
تشريح
 
بیوشیمی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health