"منابع آزمون کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
ریاضیات مهندسی
 
فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
 
سیگنالها و سیستمها
 
700000
مدارهای الکتریکی
 
الکترونیک
 
 
فیزیولوژی و آناتومی
 
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health