مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
"منابع آزمون کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
ریاضیات مهندسی
 
فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
 
سیگنالها و سیستمها
 
700000
مدارهای الکتریکی
 
الکترونیک
 
 
فیزیولوژی و آناتومی
 
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health