مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
مهندسی پزشکی
 

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسی پزشکی  سال 97-96

ریاضی مهندسی:
سری‌فوریه-انتگرال‌فوریه-تبدیل‌فوریه
معادلات دیفرانسیل‌مرتبه‌اول(معادلات کامل-خطی-برنولی) مسیرهای متعامد
فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی:

اصطلاح شناسی، نیروهای موثر به روی بدن و نیروهای برونی، فیزیک استخوان بندی، گرما و سرما در پزشکی، انرژی- کار و توان بدن، فشار، فیزیک ششها و تنفس، فیزیک دستگاه قلب و رگها
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
تعاریف اولیه-سیگنال های معروف(پله-ضربه-شیب)-سیستم ها و خواص آن ها(خطی-علیت-معکوس پذیری ......)-مفاهیم انرزی و توان

الکترونیک و مدار
الکترونیک:
دیود(تجزیه و تحلیل مدارهای دیودی)
ترانزیستور BJT : (تحلیل DC (بایاس ترانزیستور)-پایداری نقطه کار)-مدل های ترانزیستور(پای-هیبرید)
تقویت کننده های امیتر مشترک-کلکتور مشترک-بیس مشترک
تقویت کننده های چندطبقه
مدار:
مفاهیم اولیه-روش های تحلیل مدارها(گره-مش)-مدارهای مقاومتی و قضایای مربوط(تونن-نورتن-جمع آثار-قضیه انتقال توان ماکزیمم)

آناتومی: تنه
فيزيولوژي : فیزیولوژی سلول- قلب و عروق

زبان عمومی

 

آزمون اول
96/8/26   

ریاضیات مهندسی:
توابع تحلیلی-نگاشت ها و انتگرال های مختلط-حدود و پیوستگی-مشتق توابع مختلط
معادلات دیفرانسیل:
معادلات مرتبه دوم-معادلات همگن با ضرایب ثابت-روش ضرایب نامعین-روش تغییر پارامترها-معادلات کوشی اویلر

سیگنال ها و سیستم ها:
تجزیه و تحلیل سیستم های خطی تغییرناپذیر بازمان-کانولوشن-قضایای سیستم های LTI

الکترونیک و مدار:
الکترونیک:
ترانزیستورهای اثرمیدانی( (JFET-MOSFET -تحلیل AC-DC ترانزیستورهای اثرمیدانی-تقویت کننده های(سورس مشترک-درین مشترک-گیت مشترک)-منابع جریان-تقویت کننده های تفاضلی

مدار:
مدارهای مرتبه اول(کلیدزنی-پاسخ کامل مدار(پاسخ ورودی صفرو حالت صفر)-ثابت زمانی-پاسخ ضربه و پله)
مدارهای مرتبه دوم(معادله مشخصه این مدارها  تحلیل نوع پاسخ(نوع میرایی و بحث پایداری)-
تحلیل حالت دایمی سینوسی(مفاهیم فازور(امپدانس -ادمیتانس-تشدید-.....)-توان(اکتیو-راکتیو-مثلث توان)-قضیه انتقال توان ماکزیمم)

آناتومی: نورون ها
فيزيولوژي : فیزیولوژی عصب- خون

زبان عمومی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

ریاضی مهندسی:
بسط تیلور و مک لورن-انتگرال مانده ها-محاسبه برخی انتگرال های حقیقی
معادلات دیفرانسیل:
حل معادله دیفرانسیل با سری ها-توابع بسل و گاما-چندجمله ای لزاندر-

سیگنال ها و سیستم ها:
سری فوریه(گسسته-پیوسته)-تبدیل فوریه(گسسته-پیوسته)-خواص سری و تبدیل فوریه

الکترونیک و مدار
الکترونیک:

تقویت کننده های عملیاتی(OP-Amp )
استفاده از فیدبک درمدارهای الکترونیکی

مدار:
معادلات حالت-فرکانس های طبیعی- تبدیل لاپلاس-تابع شبکه-تحلیل پاسخ حالت صفر-مفاهیم صفروقطب

آناتومی: اندام
فيزيولوژي : فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس

زبان عمومی

 

آزمون سوم
96/11/13

ریاضی مهندسی:
معادلات با مشتقات جزیی-معادله موج-معادله گرما-معادله لاپلاس(در مختصات دکارتی-کروی-قطبی)-روش تفکیک متغیرها-جواب دالامبر برای معادله موج
معادلات دیفرانسیل:
تبدیل لاپلاس وکاربردآن در حل معادلات دیفرانسیل-تحلیل دستگاه معادله دیفرانسیل

سیگنال ها وسیستم ها:
تبدیل لاپلاس-تبدیل Z -خواص تبدیل لاپلاس و Z  -نمون برداری-بلوک دیاگرام

الکترونیک و مدار
الکترونیک:
تقویت کننده توان-پاسخ فرکانسی

مدار:
قضایای شبکه(تلگان-هم پاسخی-جانشینی)
دوقطبی ها

آناتومی: سر و گردن
فيزيولوژي : فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل

زبان عمومی

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/17

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/15

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health