انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
نانوتکنولوژی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:98 نام رشته:نانوتکنولوژی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
نانوفناوری پزشکی
نانوتکنولوژی
مورتیمر
24
استاد احمدی
شیمی
گایتون
18
استاد نورآبادی
فیزیولوژی
lehninger,devlin,stryer
24
استاد شیرعلی
بیوشیمی
چمنی
24
استاد رمضانی
بیوفیزیک
مجدوشریعت زاده - لودیش -
10
استاد بیدخوری
زیست شناسی سلولی
لودیش - مجد
8
استاد بیدخوری
زیست شناسی مولکولی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد نانو فن آوری پزشکی(نانوتکنولوژی پزشکی) سال 97-96 

بیوشیمی:آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-ویتامین ها

شیمی: مقدمه‌ای بر نظریة اتمی-استوکیومتری-معادله‌های شیمیایی-شیمی گرمایی-ساختار الکترونی اتم‌ها-پیوند کووالانسی-شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی:روش هاي مطالعه سلولي- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی

فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
بیوفیزیک: آب و خواص آن و pH
مقدمه ای بر نانو فن آوری:  فناوری نانو ، رویکرد جهانی و جایگاه ایران-آشنایی با نانوذرات و نانو ساختار های معروف

زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/8/26   

بیوشیمی:انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها-متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها

شیمی:گازها-مایعات و جامدات-محلول‌ها-واکنش‌های شیمیایی در محلول آبی-سینتیک شیمیایی-تعادل شیمیایی

زیست شناسی سلولی و مولکولی: اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها

فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
بیوفیزیک: خواص فیزیکوشیمیایی بیوماکرومولکول ها-غشاء
مقدمه ای بر نانو فن آوری:کاربردهای نانو فناوری در پزشکی- کابرد نانو فناوری در داروسازی و سامانه های دارو رسانی

زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

بیوشیمی: سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها- بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها

شیمی:نظریه‌های اسید- باز-تعادل یونی، بخش I -تعادل یونی، بخش II -مبانی ترمودینامیک شیمیایی-الکتروشیمی

زیست شناسی سلولی و مولکولی: هسته-چرخه سلولی-همانندسازی DNA -جهش ، ترميم و نوترکیبی

فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
بیوفیزیک:میکروسکوپ-بیوفیزیک پرتوی
مقدمه ای بر نانو فن آوری: ژن رسانی در پزشکی توسط فناوری نانو- سمیت و ایمنی زیستی نانوذرات

زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

بیوشیمی:ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA - پروتئین سازی و رمز ژنتیک- تنظیم بیان ژن

شیمی: نافلزات، بخش I : هیدروژن و هالوژن‌ها-نافلزات، بخش II : عناصر گروه VIA -نافلزات، بخش III : عناصر گروه VA -نافلزات، بخش IV : کربن، سیلیسیم، بور، و گازهای نجیب-فلزات و متالورژی-ترکیبات کمپلکسی-شیمی هسته‌ای-شیمی آلی

زیست شناسی سلولی و مولکولی:  رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن-تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
بیوفیزیک: بیوترمودینامیک- روش های بیوشیمی-بیوفیزیک
مقدمه ای بر نانو فن آوری: تجهیزات اندازه گیری و شناسایی در نانو تکنولوژی

زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/02/14

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/03/11

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

97/04/01

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health