انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
نانوتکنولوژی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:98 نام رشته:نانوتکنولوژی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
نانوفناوری پزشکی
نانوتکنولوژی
مورتیمر
24
استاد احمدی
شیمی
گایتون
18
استاد نورآبادی
فیزیولوژی
lehninger,devlin,stryer
24
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
چمنی
24
استاد رمضانی
بیوفیزیک
مجدوشریعت زاده - لودیش -
10
دکتر جعفرنژاد
زیست شناسی سلولی
لودیش - مجد
8
دکتر جعفرنژاد
زیست شناسی مولکولی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد نانو فن آوری پزشکی(نانوتکنولوژی پزشکی) سال 96-95 


شيمي عمومي: ساختار اتم – خواص تناوبي عنصرها و تركيب هاي يوني و تركيب هاي كووالانسي و تركيب هاي آن

نانوتکنولوژی: فناوری نانو، رویکرد جهانی و جایگاه ایران، آشنایی با نانوذرات و نانوساختارهای معروف

زيست شناسي سلولی و مولکولی: سلول- ساختمان و عملکرد پروتئین ها- غشاهای بیولوژیک- انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشاها- انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی- تشکیل وزیکول ها و اندوسیتوز- انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها


بيوفيزيك:آب و اسيد – باز – غشاها
فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
بيوشيمي :سلول- آب، تعادل اسید و باز و تنظیم pH خون و الکترولیت ها- ساختمان اسیدآمینه ها- ساختمان پروتئین- پروتئین های رشته ای - هموگلوبین و میوگلوبین- پروتئین های پلاسما
زبان

 

آزمون اول
95/8/28   


نانوتکنولوژی: کاربردهای نانوفناوری در پزشکی

شيمي عمومي: واكنش هاي شيميايي و استوكيومتري – ترموديناميك شيميايي و محلول ها
زيست شناسي سلولی و مولکولی: انتقال پیام انواع هورمون ها و لیگاندها- پروتئین های اسکلت سلولی- چرخه سلولی- آپوپتوز و سرطان

بيوفيزيك: خواص فيزيكو شيميايي بيوماكرومولكول ها
فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون
بيوشيمي :  آنزیم- ویتامین و کوآنزیم ها- ساختمان کربوهیدرات- ساختمان لیپیدها- ساختمان غشاهای بیولوژیک
زبان

 

آزمون دوم
95/9/19

 


نانوتکنولوژی: کاربرد نانوفناوری در داروسازی و سامانه های دارورسانی، ژن رسانی در پزشکی توسط فناوری نانو

شيمي عمومي: سنتيك شيميايي – تعادل شيميايي
زيست شناسي سلولی و مولکولی: اندامک ها- ساختمان DNA و کروموزوم- همانندسازی DNA و نوترکیبی- جهش ، عوامل جهش زا و ترمیم DNA

بيوفيزيك: بيوفيزيك پرتوي – بيوترموديناميك
فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس
بيوشيمي :بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی- متابولیسم کربوهیدرات - متابولیسم لیپیدها
زبان

 

آزمون سوم
95/10/17


نانوتکنولوژی: سمیت و ایمنی زیستی نانوذرات، تجهیزات اندازه گیری و شناسایی در نانوتکنولوژی

شيمي عمومي: اسيدهاي باز – الكتروشيمي –اصول تجزيه مواد و شيمي هسته اي
زيست شناسي سلولی و مولکولی: ساختمان RNA ، رونویسی ژن ها و پردازش انواع RNA - پروتئین سازی (ترجمه)- تنظیم بیان ژن ها- تکنیک های مولکولی

بيوفيزيك: روش هاي بيوشيمي – بيوفيزيك
فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
بيوشيمي :متابولیسم اسیدآمینه ها- متابولیسم نوکلئوتیدها و پورفیرین- هورمون ها و انتقال پیام- بیولوژی مولکولی( ساختمان DND و RNA ، همانندسازی، رونویسی، ترجمه و تنظیم بیان ژن ها)
زبان

 

آزمون چهارم
95/11/15  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health