مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
اتاق عمل
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:118

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد اتاق عمل سال 98-97 

 

اسکراب / سیرکولر : آموزش در حوزه جراحی-اصول استانداردهای مراقبت از بیمار-مسائل قانونی و اخلاقی در اتاق عمل-تیم مرقبت از بیمار-کمک جراح اول-اجرای خدمات مراقبت از بیمار تحت عمل جراحی-توجهات جراحی در سالمندان- ابزار جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
بیماریهای داخلی جراحی: تنفس – قلب و عروق – اعصاب
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف:  تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
آناتومی: تنه
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: مبانی تئوری و عملی، تیم مراقبت از بیمار در حوزه جراحی، بیمار به عنوان یک فرد ویژه

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

 

اسکراب / سیرکولر : امکانات و فضای فیزیکی-مراکز جراحی سرپایی – مراقبت از محیط حوزه جراحی-خطرات آسیب دیدن پرستار و بیمار-درمان ضد میکروبی-تکنیک آسپتیک و استریل جراحی- ابزار جراحی ENT ، فک و صورت
بیماریهای داخلی جراحی: گوش ، پوست و سوختگی، چشم

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: گوش ، تکنولوژی جراحی فک و صورت، چشم

آناتومی: سر و گردن
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: مقدمات فارماکولوژی-داروشناسی جراحی-ملاحظات داروشناسی جراحی-داروهای جراحی و منابع فارماکولوژیک-اشکال دارویی کاربردی در جراحی-عوارض بالقوه داروهای گیاهی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

 

اسکراب / سیرکولر : لباس مناسب اتاق عمل-بهداشت دست ها در جراحی-آلودگی زدایی و ضد عفونی-استریلیزاسیون-الکتروسرجری-جراحی لیزری-میکروسرجری-اولتراسونوسنجری-مراقبت بیمار قبل از جراحی-تشخیص ها، نمونه ها و توجهات انکولوژی- ابزار جراحی گوارش ، غدد، چشم
بیماریهای داخلی جراحی: گوارش، کلیه  و مجاری ادراری
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی و گوارش و غدد
آناتومی: نورون ها
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: علم بیهوشی-انتخاب نوع بیهوشی-وضعیت بیهوشی-داروهای بیهوشی-روشهای جایگزین بیهوشی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

 

اسکراب / سیرکولر : آماده کردن اطفال و نوزادان برای عمل جراحی، هموستاز- وظایف متقابل و هماهنگ فرد اسکراب و سیرکولر-پوزیشن های بیمار-پرب و درپ بیمار-مدیریت و نظارت بر وضعیت فیزیولوژیکی بیمار-برش های جراحی و ایمپلنت ها و برش زخم-التیام زخمها-مراقبت پس از جراحی-عوارض جراحی- ابزار جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی
بیماریهای داخلی جراحی: ارتوپدی، بیماریهای پستان و تولید مثل
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی
آناتومی: اندام
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: انواع بیهوشی-احیای قلبی-ریوی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/10
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/31
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health