رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
فیزیک پزشکی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:150 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:495 نام رشته:فیزیک پزشکی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
هالیدی
40
استاد شهیدزاده
فيزيك عمومی
-مایرهوف- اندرسون
30
استاد منتظرابدی
هسته ای و اتمی) فیزیک)
-گایتون
10
استاد نورآبادی
فیزیولوژِی
توماس ولوپی ولیت و هولد
20
استاد شهیدزاده
ریاضیات عمومی
رستمی ونیکروش ورضایی
10
استاد سلماسی
تشريح

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فیزیک پزشکی  سال 98-97 

فیزیک عمومی :مكانيك
رياضي:بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری

فیزیک هسته ای و اتمی: موج و ذره، تابش چرنکوف، ساختار اتم و مدارات اتمی، خواص ذره گونه امواج الکترومغناطیس(  برخورد فوتوالکتریک، کمپتون و تولید جفت)، تابش ترمزی و اختصاصی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

فیزیک عمومی :الكترومغناطیس
رياضي: مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
فیزیک هسته ای و اتمی: خواص موج گونه امواج الکترومغناطیس(تذاخل، پراش)، تابش جسم سیاه، رفتار موج گونه ذرات( الکترون و تداخل دو شکاف، پراش الکترون، طول موج دوبروی، عدم قطعیت)، معادله شرودینگر، مدل­های اتمی

 

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

فیزیک هسته ای و اتمی:خواص و ویژگی­های هسته، شیفت ایزوتروپی پرتوی ایکس، هسته­های آینه ای، محاسبات شعاع هسته، پراکندگی رادرفورد ، نیمه عمر واپاشی الفا، انرژی بستگی هسته، نیرو های هسته ای، مدلهای هسته ای و کلیه بحث های مربوط به آنها

فيزيولوژي (اختیاری)
فيزيك عمومي: صوت و ترمودینامیک
رياضي:هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره-جبر برداری

  زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

فیزیک هسته ای و اتمی: واپاشی های رادیواکتیو، واپاشی های آلفازا، واپاشیهای بتازا، واپاشیهای گامازا

تشریح (اختیاری)
فيزيك:نور

رياضي:انتگرال- کاربردهای انتگرال-ماتریس

 زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

*** توجه: منظور از دروس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این دروس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سؤالات این دروس در چهار
مرحله اول آزمون های آزمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت یا منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود.
سؤالات دروس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد.

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health