انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
فیزیک پزشکی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:150 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:495 نام رشته:فیزیک پزشکی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
هالیدی
40
استاد شهیدزاده
فيزيك عمومی
-مایرهوف- اندرسون
30
استاد منتظرابدی
هسته ای و اتمی) فیزیک)
-گایتون
10
استاد نورآبادی
فیزیولوژِی
توماس ولوپی ولیت و هولد
20
استاد شهیدزاده
ریاضیات عمومی
رستمی ونیکروش ورضایی
10
استاد سلماسی
تشريح

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فیزیک پزشکی  سال 97-96 

فیزیک: مکانیک
ریاضی: بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
فیزیک هسته ای : ساختار هسته ای -واپاشی هسته های ناپایدار
فیزیک اتمی: جرم، انرژی و تکانه در نسبیت-کوانتش در فیزیک کلاسیک
فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
آناتومی: آناتومی تنه
زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/8/26   

فیزیک: شاره-موج-گرما
ریاضی: مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
فیزیک هسته ای : واکنشهای هسته ای-شکافت هسته ای -
فیزیک اتمی:  اثرهای کوانتومی – جنبه های موجی ذرات مادی
فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
آناتومی: آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

فیزیک: الکترومغناطیس
ریاضی: هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره-جبر برداری
فیزیک هسته ای : فیزیک نوترون
فیزیک اتمی:  کوانتومی بودن ماده و ساختار اتم هیدروژن
فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
آناتومی: سروگردن
زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

فیزیک: اپتیک – فیزیک نوین
ریاضی: انتگرال- کاربردهای انتگرال
فیزیک هسته ای : فیزیک مولکولی و فیزیک حالت جامد    فیزیک اتمی: اتمهای چند الکترونی و اندازه حرکت زاویه ای مداری و اسپینی- آشکارسازی تابش های هسته ای
فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
آناتومی: اعصاب
زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health