انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
فیزیولوژی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:158 نام رشته:فیزیولوژی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
گایتون
60
استاد نورآبادی
فیزیولوژی
,طلعت حبیبی ,ابوالقاسم امین
40
استاد افشاری
زیست شناسی جانوری
lehninger,devlin
20
استاد شیرعلی
بیوشیمی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فیزیولوژی سال 97-96 

فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
بیوشیمی: آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-ویتامین ها

زیست شناسی جانوری:سلسله پروتیستا Protista -شاخه Sarcomastigophora (ساراکوماستیگوفورا) آمیب ها و-تاژکداران-شاخه مژه داران-سلسله انیمالیا و شاخه اسفنج ها-تقارن شعاعی ها (کیسه تنان و مرجان ها )

زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/8/26   

فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
بیوشیمی:انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها-متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها

زیست شناسی جانوری: شاخه شانه داران-شاخه کرمهای پهن-شاخه گردان تنان (Rotirfera) -شاخه نماتودا-حفره داران حقیقی(شاخه کرمهای حلقوی) -شاخه نرم تنان Mollusca

زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
بیوشیمی:  سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها- بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص- متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها

زیست شناسی جانوری: شاخه بندپایان Arthropoda -شاخه خار پوستان Echinodermata - مهره داران Chordata -رده ماهی ها Fishes -رده دوزیستان Amphibia

زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
بیوشیمی: ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA - پروتئین سازی و رمز ژنتیک- تنظیم بیان ژن

زیست شناسی جانوری: رده خزندگان Reptilia - رده پرندگان Aves , Birds - رده پستانداران Mammalia - چرخه سلولی-جمعیت

زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/02/14

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/03/11

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

97/04/01

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health