انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
فیزیولوژی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:158 نام رشته:فیزیولوژی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
گایتون
60
استاد نورآبادی
فیزیولوژی
,طلعت حبیبی ,ابوالقاسم امین
40
استاد افشاری
زیست شناسی جانوری
lehninger,devlin
20
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فیزیولوژی سال 96-95 

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
بيوشيمي : سلول- آب، تعادل اسید و باز و تنظیم pH خون و الکترولیت ها- ساختمان اسیدآمینه ها- ساختمان پروتئین- پروتئین های رشته ای - هموگلوبین و میوگلوبین- پروتئین های پلاسما
زیست شناسی جانوری:تقسیمات سلولی-شاخه تک سلولی ها-اسفنج ها-کرمها
زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون
بيوشيمي : آنزیم- ویتامین و کوآنزیم ها- ساختمان کربوهیدرات- ساختمان لیپیدها- ساختمان غشاهای بیولوژیک
زیست جانوری :تولید مثل در جانوران( جنسی و غیر جنسی) – چرخه سلولی – دستگاه گوارش در جانوران – کرمهای نواری – نرم تنان – کرم های حلقوی- بند پایان – خارپوستان  
زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس
بيوشيمي :بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی- متابولیسم کربوهیدرات - متابولیسم لیپیدها
زیست جانوری : روشهای نگهداری جنین در جانوران -  زرده در جانوران- لایه های جنینی در جانوران - دستگاه تنفس در جانوران- دستگاه ادراری درجانوران – طناب داران – رده ماهیها – رده دوزیستان
زبان عمومی

 

آزمون سوم
95/10/17

فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
بيوشيمي:متابولیسم اسیدآمینه ها- متابولیسم نوکلئوتیدها و پورفیرین- هورمون ها و انتقال پیام- بیولوژی مولکولی( ساختمان DND و RNA ، همانندسازی، رونویسی، ترجمه و تنظیم بیان ژن ها)
زیست جانوری : رده خزندگان – رده پرندگان – رده پستانداران –  دستگاه گردش خون در جانوران – دستگاه عصبی در جانوران
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health