انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدرادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:39 نام رشته:رادیوبیولوژی وحفاظت پرتوی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
نجم آبادی و فیزیک پزشکی تکاور
24
استاد منتظرابدی
فيزيك پرتوها
مزدارانی
24
استاد منتظرابدی
 
راديوبيولوژي
-لودیش- مجد 12
استاد جعفرنژاد
زیست سلولي
کاظم محمد و ملک افضلی
6
استاد نوریان
آمار
گایتون
12
استاد نورآبادی
فيزيولوژي
توماس و لوپی ولیت و هولد
6
استاد شهیدزاده
رياضي
هالیدی
24
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
اسنل+grays 40 استاد سلماسی آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی سال 96-95 

فيزيك پرتو: كل مباحث
راديوبيولوژي:فيزيك و شيمي جذب تشعشع – پارگيهاي رشاه DNA و ناهنجاري هاي كروموزومي – منحني هاي بقاي سلول – حساسيت پرتوي و سن سلولدر چرخه ميتوزي
فيزيك عمومي: مكانيك

آناتومی : آناتومی تنه

زيست شناسي سلولي:سلول- ساختمان و عملکرد پروتئین ها-غشاهای بیولوژیک- انتقال یونها و مولکولهای کوچک از غشاها


فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
رياضي : بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

راديوبيولوژي: ترميم آسيب تشعشعي و اثر آهنگ دز – اثر اكسيژن و اكسيژندار شدن مجدد- انتقال خطي انرژي و اثر بيولوژيكي نسبي – آثار حاد تابش گيري كل بدن
فيزيك عمومي: الكترومغناطیس

آناتومی : آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زيست شناسي سلولي: انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی- تشکیل وزیکولها و اندوسیتوز- انتقال پروتئینها به اندامکها و غشاها
فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون
رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

راديوبيولوژي:محافظتهاي پرتوي- سرطانزايي تشعشع – آثار وراثتي تشعشع – اثر تشعشع بر رويان و جنين
فيزيك عمومي: صوت - ترمودینامیک

آناتومی : سروگردن
زيست شناسي سلولي: انتقال پیام انواع هورمون ها و لیگاندها- پروتئینهای اسکلت سلولی
آمار: مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال
فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس
رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره
زبان عمومی

 

آزمون سوم
95/10/17

راديوبيولوژي: كاتاراكتزايي تشعشع – دزها و مخاطره ها در پرتونگاري تشخيصي و پرتونگاري مداخله اي و كارديولوژي و پزشكي هسته اي – حفاظت در برابر تشعشع
فيزيك عمومي: نور

آناتومی : اعصاب
زيست شناسي سلولي: چرخه سلولی -آپوپتوز و سرطان- اندامک ها
آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات
فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
ریاضی: - انتگرال- کاربردهای انتگرال
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health