مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدرادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:39 نام رشته:رادیوبیولوژی وحفاظت پرتوی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
نجم آبادی و فیزیک پزشکی تکاور
24
استاد منتظرابدی
فيزيك پرتوها
مزدارانی
24
استاد منتظرابدی
 
راديوبيولوژي
-لودیش- مجد 12
استاد بیدخوری
زیست سلولي
کاظم محمد و ملک افضلی
6
استاد نوریان
آمار
گایتون
12
استاد نورآبادی
فيزيولوژي
توماس و لوپی ولیت و هولد
6
استاد شهیدزاده
رياضي
هالیدی
24
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
اسنل+grays 40 استاد سلماسی آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی سال 98-97

فيزيك پرتو: كل مباحث
راديوبيولوژي:فيزيك و شيمي جذب تشعشع – پارگيهاي رشاه DNA و ناهنجاري هاي كروموزومي – منحني هاي بقاي سلول – حساسيت پرتوي و سن سلولدر چرخه ميتوزي
فيزيك عمومي: مكانيك

آناتومی : آناتومی تنه

زيست شناسي سلولي: روش هاي مطالعه سلولي- سلول

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- گردش خون
رياضي : بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

راديوبيولوژي: ترميم آسيب تشعشعي و اثر آهنگ دز – اثر اكسيژن و اكسيژندار شدن مجدد- انتقال خطي انرژي و اثر بيولوژيكي نسبي – آثار حاد تابش گيري كل بدن
فيزيك عمومي: الكترومغناطیس

آناتومی : آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زيست شناسي سلولي: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- اندامک های سلولی

فيزيولوژي:گوارش -دستگاه تنفس
رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

راديوبيولوژي:محافظتهاي پرتوي- سرطانزايي تشعشع – آثار وراثتي تشعشع – اثر تشعشع بر رويان و جنين
فيزيك عمومي: صوت - ترمودینامیک

آناتومی : سروگردن
زيست شناسي سلولي:کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها

آمار: مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال
فيزيولوژي:کلیه ها و مایعات بدن، -غدد درون ریز و تولید مثل
رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

راديوبيولوژي: كاتاراكتزايي تشعشع – دزها و مخاطره ها در پرتونگاري تشخيصي و پرتونگاري مداخله اي و كارديولوژي و پزشكي هسته اي – حفاظت در برابر تشعشع
فيزيك عمومي: نور

آناتومی : اعصاب
زيست شناسي سلولي: هسته-چرخه سلولی

آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات
فيزيولوژي:دستگاه عصبی
رياضي:  انتگرال- کاربردهای انتگرال-ماتریس
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

98/01/23

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

98/02/13

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

98/03/10

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

98/03/31

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health