مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدرادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:39 نام رشته:رادیوبیولوژی وحفاظت پرتوی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
نجم آبادی و فیزیک پزشکی تکاور
24
استاد منتظرابدی
فيزيك پرتوها
مزدارانی
24
استاد منتظرابدی
 
راديوبيولوژي
-لودیش- مجد 12
استاد بیدخوری
زیست سلولي
-مایرهوف- اندرسون
30
استاد منتظرابدی
فیزیک هسته ای و اتمی
گایتون
12
استاد نورآبادی
فيزيولوژي
توماس و لوپی ولیت و هولد
6
استاد شهیدزاده
رياضي
هالیدی
24
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
اسنل+grays 40 استاد سلماسی آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی سال 98-97

فيزيك پرتو: ساختمان ماده و تشعشع- تولید اشعه X – واکنشها و پرتوهای هسته ای- رادیواکتیویته- ایزوتوپها- برخوردهای بین اشعه X و ماده- تضعیف


راديوبيولوژي:فيزيك و شيمي جذب تشعشع – پارگيهاي رشاه DNA و ناهنجاري هاي كروموزومي – منحني هاي بقاي سلول – حساسيت پرتوي و سن سلولدر چرخه ميتوزي

فیزیک هسته ای و اتمی: موج و ذره، تابش چرنکوف، ساختار اتم و مدارات اتمی، خواص ذره گونه امواج الکترومغناطیس(  برخورد فوتوالکتریک، کمپتون و تولید جفت)، تابش ترمزی و اختصاصی

آناتومی(اختیاری) : آناتومی تنه

زيست شناسي سلولي: روش هاي مطالعه سلولي- سلول

فيزيولوژي(اختیاری): فیزیولوژی سلول- گردش خون
رياضي : بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

فیزیک پرتو: فیلتراسیون و کیفیت تابشی- فاکتورهای هندسی مؤثر در تصویر رادیوگرافی- محدودکننده های دسته اشعه X – کنتراست- سنجش و اندازه گیری تشعشع

راديوبيولوژي: ترميم آسيب تشعشعي و اثر آهنگ دز – اثر اكسيژن و اكسيژندار شدن مجدد- انتقال خطي انرژي و اثر بيولوژيكي نسبي – آثار حاد تابش گيري كل بدن

فیزیک هسته ای و اتمی: خواص موج گونه امواج الکترومغناطیس(تذاخل، پراش)، تابش جسم سیاه، رفتار موج گونه ذرات( الکترون و تداخل دو شکاف، پراش الکترون، طول موج دوبروی، عدم قطعیت)، معادله شرودینگر، مدل­های اتمی

آناتومی(اختیاری) : آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زيست شناسي سلولي: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- اندامک های سلولی

فيزيولوژي(اختیاری):گوارش -دستگاه تنفس
رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

فیزیک پرتو: حفاظت در برابر تشعشع- گریدها -  صفحات لومی نسانس- خصوصیات فیزیکی فیلم رادیوگرافی- خصوصیات فتوگرافیک فیلم رادیوگرافی

راديوبيولوژي:محافظتهاي پرتوي- سرطانزايي تشعشع – آثار وراثتي تشعشع – اثر تشعشع بر رويان و جنين

فیزیک هسته ای و اتمی:خواص و ویژگی­های هسته، شیفت ایزوتروپی پرتوی ایکس، هسته­های آینه ای، محاسبات شعاع هسته، پراکندگی رادرفورد ، نیمه عمر واپاشی الفا، انرژی بستگی هسته، نیرو های هسته ای، مدلهای هسته ای و کلیه بحث های مربوط به آنها

آناتومی(اختیاری) : سروگردن
زيست شناسي سلولي:کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها


فيزيولوژي(اختیاری):کلیه ها و مایعات بدن، -غدد درون ریز و تولید مثل
رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

فیزیک پرتو: تصویر رادیوگرافی- عوامل هندسی مؤثر در تصویر رادیوگرافی- فلوروسکوپی - CT اسکن- کرما

راديوبيولوژي: كاتاراكتزايي تشعشع – دزها و مخاطره ها در پرتونگاري تشخيصي و پرتونگاري مداخله اي و كارديولوژي و پزشكي هسته اي – حفاظت در برابر تشعشع

فیزیک هسته ای و اتمی: واپاشی های رادیواکتیو، واپاشی های آلفازا، واپاشیهای بتازا، واپاشیهای گامازا

آناتومی(اختیاری) : اعصاب
زيست شناسي سلولي: هسته-چرخه سلولی


فيزيولوژي(اختیاری):دستگاه عصبی
رياضي:  انتگرال- کاربردهای انتگرال-ماتریس
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

*** توجه: منظور از دروس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این دروس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سؤالات این دروس در چهار
مرحله اول آزمون های آزمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت یا منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود.
سؤالات دروس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد.

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

98/01/23

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

98/02/13

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

98/03/03

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

98/03/24

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health