بسته های آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
900000
روانشناسی رشد
روانشناسی مرضی-تحولی کودک و نوجوان
آزمونهای روانشناختی مرتبط با کودک و نوجوان
آمار و روش تحقیق
روانشناسی بالینی
نظریه های روان درمانی
اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان
  زبان عمومی
 
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
Test cable channels Graduate Department of Health