مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
900000
آمار و روش تحقیق
نظریه های روان درمانی
روانشناسي عمومی وفرهنگی
روانشناسی رشد
نظريه هاي شخصيت
روانشناسی بالینی
بنيادهاي بيولوژيكي وفيزيولوژيك رفتار
آسيب شناسي رواني
ارزیابی روانشناختی
زبان عمومی
 
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
Test cable channels Graduate Department of Health