بسته های آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
900000
آمار و روش تحقیق
نظریه های روان درمانی
روانشناسي عمومی وفرهنگی
روانشناسی رشد
نظريه هاي شخصيت
روانشناسی بالینی
بنيادهاي بيولوژيكي وفيزيولوژيك رفتار
آسيب شناسي رواني
ارزیابی روانشناختی
زبان عمومی
 
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
Test cable channels Graduate Department of Health